ผลการใช้ชุดฝึกกิจกรรมเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสรรค์ภาพปะติด จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะการสร้างสรรค์ภาพปะติด

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการผลการใช้ชุดฝึกกิจกรรมเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสรรค์ภาพปะติด จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะการสร้างสรรค์ภาพปะติด

๑.บทคัดย่อ
            ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นนี้ขึ้นมา เพื่อรวบรวมเทคนิค วิธีการนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน โดยมุ่งหวังจะพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านวิชาศิลปะให้สูงขึ้น จึงเลือกใช้นวัตกรรมในรูปแบบชุดกิจกรรมเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว สอดคล้องกับ  ครูผู้สอนควรใช้สื่อการสอนและจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมด้านทัศนศิลป์ ครูผู้สอนจำเป็นต้องออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับการสริมสร้างศักยภาพของแต่ละบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนได้เติบโตเติมศักยภาพ เป็นการรองรับการพัฒนาและส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ เก่ง ดี มีสุข เป็นเป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษาในปัจจุบันที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการศึกษานี้ผู้รายงานได้นำชุดฝึกกิจกรรมเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ มหัศจรรย์การสร้างสรรค์ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านลางสาด เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการสอนวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนลดปัญหาขยะที่เป็นเศษวัสดุธรรมชาติในโรงเรียนบ้านลางสาดอีกด้วย
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อพัฒนาชุดฝึกกิจกรรมเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ มหัศจรรย์การสร้างสรรค์ภาพ
ปะติดจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระศิลปะ (ทัศนศิลป์) เรื่องมหัศจรรย์
การสร้างสรรค์ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(ทัศนศิลป์) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมเสริมการจัดการเรียนรู้
๒.๓  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของการปฏิบัติงาน การสร้างสรรค์ภาพปะติดจากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมเสริมการจัดการเรียนรู้
๒.๔  เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ที่มีต่อชุดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ ประติมากรรมกระดาษ สีสันใต้ท้องทะเล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) โดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมเสริมการจัดการเรียนรู้
๑.บทคัดย่อ
ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นนี้ขึ้นมา เพื่อรวบรวมเทคนิค วิธีการนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน โดยมุ่งหวังจะพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านวิชาศิลปะให้สูงขึ้น จึงเลือกใช้นวัตกรรมในรูปแบบชุดกิจกรรมเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว สอดคล้องกับ สมชาย แก้วประกอบ (๒๕๕๓ : ๒) ครูผู้สอนควรใช้สื่อการสอนและจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมด้านทัศนศิลป์ ครูผู้สอนจำเป็นต้องออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับการสริมสร้างศักยภาพของแต่ละบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนได้เติบโตเติมศักยภาพ เป็นการรองรับการพัฒนาและส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ เก่ง ดี มีสุข เป็นเป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษาในปัจจุบันที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการศึกษานี้ผู้รายงานได้นำชุดฝึกกิจกรรมเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ มหัศจรรย์การสร้างสรรค์ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านลางสาด เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการสอนวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนลดปัญหาขยะที่เป็นเศษวัสดุธรรมชาติในโรงเรียนบ้านลางสาดอีกด้วย
ผลจาการศึกษา
๓.๑ ชุดฝึกกิจกรรมเสริมการจัดการเรียนรู้ มหัศจรรย์การสร้างสรรค์ภาพปะติดจากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐
๓.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึก
กิจกรรมเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ มหัศจรรย์การสร้างสรรค์ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
๓.๓ ความสามารถของการปฏิบัติงานการสร้างสรรค์ภาพปะติดของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ มหัศจรรย์การสร้างสรรค์ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
๓.๔ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกกิจกรรมเสริมทักษะ
การจัดการเรียนรู้  ชุดมหัศจรรย์การสร้างสรรค์ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) อยู่ในระดับมากที่สุด

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]