วันพฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2565

%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%81

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการ%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%81

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์ประกอบชุดกิจกรรมกิจกรรมตามกระบวนการคณิตศาสตร์แบบร่วมมือ (Think Pair Share) ที่มีต่อความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กอายุ 3 ปีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรือพวงสำราญ จังหวัดบุรีรัมย์ 2)เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กอายุ 3 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรือพวงสำราญ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมตามกระบวนการคณิตศาสตร์แบบร่วมมือ (Think Pair Share) 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็ก 3 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรือพวงสำราญ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการจัดประสบการณ์ตามกระบวนการคณิตศาสตร์แบบร่วมมือ (Think Pair Share) ดำเนินการโดยใช้กลุ่มเป้าหมายคือเด็กที่มีอายุ 3 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรือพวงสำราญ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 6 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ชุดกิจกรรมตามกระบวนการคณิตศาสตร์แบบร่วมมือ (Think Pair Share) แบบวัดความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ แบบวัดความพึงพอใจของเด็ก 3 ปี ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามกระบวนการคณิตศาสตร์แบบร่วมมือ (Think Pair Share) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t –test) ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมตามกระบวนการคณิตศาสตร์แบบร่วมมือ (Think Pair Share) ที่มีต่อความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพ 91.53/91.67 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ผลการเปรียบเทียบความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ตามกระบวนการคณิตศาสตร์แบบร่วมมือ (Think Pair Share) พบว่าหลังการจัดประสบการณ์เด็กมีความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เด็กมีความพึงพอใจในการจัดประสบการณ์ตามกระบวนการคณิตศาสตร์แบบร่วมมือ (Think Pair Share) ในระดับมาก

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]