วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

ผลการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมทักษะการเขียนโดยใช้สถานีเกมภาษาอังกฤษออนไลน์ E Play Station

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการผลการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมทักษะการเขียนโดยใช้สถานีเกมภาษาอังกฤษออนไลน์ E Play Station
krudon asked 5 เดือน ago

ชื่อผลงาน      รายงานผลการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมทักษะการเขียน โดยใช้สถานีเกมภาษาอังกฤษออนไลน์ E Play Station สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
                      โรงเรียนบ้านปางลาว
ชื่อผู้วิจัย        นายอุดร  แก้วเลิศ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปางลาว
ปีที่ศึกษา        ปีการศึกษา 2563
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของสถานีเกมภาษาอังกฤษออนไลน์ E Play Station  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปางลาว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังเรียนซ่อมเสริมโดยใช้สถานีเกมภาษาอังกฤษออนไลน์ E Play Station และ
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมทักษะการเขียน โดยใช้สถานีเกมภาษาอังกฤษออนไลน์ E Play Station  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปางลาว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ สถานีเกมภาษาอังกฤษออนไลน์ E Play Station แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมทักษะการเขียน โดยใช้สถานีเกมภาษาอังกฤษออนไลน์ E Play Station สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปางลาว ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการวิจัย พบว่า
1. ประสิทธิภาพของสถานีเกมภาษาอังกฤษออนไลน์ E Play Station สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปางลาว มีประสิทธิภาพ 13/92.17 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปางลาว ที่เรียนซ่อมเสริมทักษะการเขียนโดยใช้สถานีเกมภาษาอังกฤษออนไลน์ E Play Station มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียน
หลังเรียน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 65) สูงกว่าก่อนเรียน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.30) โดยมีคะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้า เท่ากับ 18.35 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้า เท่ากับ 61.17
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปางลาว มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมทักษะการเขียน โดยใช้สถานีเกมภาษาอังกฤษออนไลน์ E Play Station ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84)

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]