วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

ผลการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับผังกราฟิก เพื่อพัฒนาความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการผลการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับผังกราฟิก เพื่อพัฒนาความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์
plutaluang asked 3 เดือน ago

ชื่อเรื่อง      ผลการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับผังกราฟิก เพื่อพัฒนาความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย         พาขวัญ  ทองนพคุณ
สถานศึกษา  โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ปีการศึกษา  2563
 
บทคัดย่อ
 
        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับผังกราฟิก เพื่อพัฒนาความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับผังกราฟิก เพื่อพัฒนาความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับผังกราฟิก เพื่อพัฒนาความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 27 คน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับผังกราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แบบวัดความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับผังกราฟิก กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า

  1. ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับผังกราฟิก เพื่อพัฒนาความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.07/82.10 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  2. นักเรียนมีความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับผังกราฟิก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับผังกราฟิก เพื่อพัฒนาความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]