วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

ประเมินผลโครงการคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการประเมินผลโครงการคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงการคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3    ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับความเหมาะสมและสอดคล้องของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 2. เพื่อประเมินปัจจัยป้อน เกี่ยวกับความเหมาะสมของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร และวิธีการดำเนินการตามโครงการ 3. เพื่อประเมินกระบวนการ เกี่ยวกับความหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการที่ปฏิบัติจริง 4. เพื่อประเมินผลผลิตหรือผลงาน เกี่ยวกับความสอดคล้องของผลการดำเนินงานโครงการกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมตามโครงการคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จำนวน 144 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
             ผลการศึกษาพบว่า

  1. การประเมินโครงการคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ซึ่งแบ่งขั้นตอนการประเมินออกเป็น 4 ด้าน ตามรูปแบบซิปป์ โมเดล (CIPP Model) โดยภาพรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการประเมินผลผลิตหรือผลงาน เกี่ยวกับความสอดคล้องของผลการดำเนินงานโครงการกับวัตถุประสงค์ของโครงการ (Product Evaluation) มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนที่เหลือมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการประเมินปัจจัยป้อน เกี่ยวกับความเหมาะสมของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร และวิธีการดำเนินการตามโครงการ (Input Evaluation) และด้านการประเมินสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับความเหมาะสมและสอดคล้องของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ (Context Evaluation) และด้านการประเมินกระบวนการ เกี่ยวกับความหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการที่ปฏิบัติจริง (Process Evaluation) ตามลำดับ
  2. การประเมินโครงการคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ด้านการประเมินสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับความเหมาะสมและสอดคล้องของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ (Context Evaluation) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
  3. การประเมินโครงการคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ด้านการประเมินปัจจัยป้อน เกี่ยวกับความเหมาะสมของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร และวิธีการดำเนินการตามโครงการ (Input Evaluation) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
  4. การประเมินโครงการคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ด้านการประเมินกระบวนการ เกี่ยวกับความหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการที่ปฏิบัติจริง (Process Evaluation) โดยรวมอยู่ในระดับมาก
  5. การประเมินโครงการคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ด้านการประเมินผลผลิตหรือผลงาน เกี่ยวกับความสอดคล้องของผลการดำเนินงานโครงการกับวัตถุประสงค์ของโครงการ (Product Evaluation) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
  6. การศึกษาความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]