บริหารงานแบบเครือข่ายความร่วมมือ

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการบริหารงานแบบเครือข่ายความร่วมมือ
school4 asked 2 เดือน ago

ชื่อเรื่อง     รายงานการบริหารงานแบบเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ โรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ผู้วิจัย       อิชยา โอฬา
โรงเรียน    โรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ปีที่วิจัย     2562           
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการบริหารงานแบบเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ โรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 2) ศึกษาเปรียบเทียบระดับค่านิยมหลัก 12 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ก่อนและหลังการบริหารงานแบบเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ โรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และ 3) ศึกษาข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารงานแบบเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ โรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิสังกัดสำนักการศึกษาเมืองพัทยา จำนวน 2 คน คณะกรรมการชุมชน จำนวน 3 คน ครูผู้สอนโรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) จำนวน 20 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) จำนวน 77 คน รวมจำนวน 107 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามการบริหารงานแบบเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ โรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  และแบบประเมินระดับค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแบบของลิเคอร์ท ซึ่งประกอบด้วยคำถามที่มีลักษณะการตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1.การบริหารงานแบบเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ โรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) สังกัดเมืองพัทยา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน อันดับแรก ด้านร่วมปฏิบัติตามแผน รองลงมาด้านตระหนักและรับรู้ ด้านร่วมวางแผน ตามลำดับ 2.นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ หลังการบริหารงานแบบเครือข่ายความร่วมมือ มีระดับค่านิยม 12 ประการ สูงขึ้นกว่าก่อนการบริหารเครือข่ายความร่วมมืออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 82.614, p = .000) 3.ข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารงานแบบเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ โรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) สังกัดเมืองพัทยา พบว่า มีข้อเสนอแนะ 3 ประการได้แก่ ลักษณะการสื่อสารที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมหรือแรงจูงใจไม่เอต่อการทำงาน และผู้นำมีปัญหา

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]