วันพฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2565

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning บูรณาการแบบองค์รวม “มัลเบอร์รี เทพศิรินทร์” โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการบทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning บูรณาการแบบองค์รวม “มัลเบอร์รี เทพศิรินทร์” โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
นราพร ตาคำแสง asked 3 เดือน ago

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 
รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning  บูรณาการแบบองค์รวม “มัลเบอร์รีเทพศิรินทร์” โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่                    มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อรายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning    บูรณาการแบบองค์รวม “มัลเบอร์รี เทพศิรินทร์” โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง   จังหวัดเชียงใหม่    2) เพื่อรายงานผลความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู  คณะกรรมการสถานศึกษา        ขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ต่อการบริหารการจัดการเรียนรู้     ด้วยกระบวนการ Active Learning  บูรณาการแบบองค์รวม “มัลเบอร์รีเทพศิรินทร์” โรงเรียน        เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  3) เพื่อสรุปจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย    ในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแบบ Active Learning บูรณาการแบบองค์รวม “มัลเบอร์รี     เทพศิรินทร์” โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้        ในการศึกษาครั้งนี้ เลือกจากประชากรทั้งหมดโดยเทียบค่าตามตารางของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และ   มอร์แกน (Krejcie and Morgan) โดยคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง     มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning  บูรณาการแบบองค์รวม “มัลเบอร์รีเทพศิรินทร์”  โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 13 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน คณะครูจำนวน 42 คน นักเรียนจำนวน 143 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 100 คน รวมกลุ่มตัวอย่างจำนวน 300 คน  โดยใช้กรอบแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประกอบด้วย 1) การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 2) การพัฒนาครูในสถานศึกษา 3) การส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4) การวิจัยเพื่อการเรียนรู้  5) การประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  6) การนำวงจรคุณภาพ (PDCA Cycle) ของ Deming, W.Edwards  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถามการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning บูรณาการแบบองค์รวม “มัลเบอร์รี เทพศิรินทร์” โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่             อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning  บูรณาการแบบองค์รวม “มัลเบอร์รีเทพศิรินทร์” โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  วิเคราะห์สรุปผลข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (Arithmetic)     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)  
รายงานผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning  บูรณาการแบบองค์รวม “มัลเบอร์รีเทพศิรินทร์” โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลได้ดังนี้

  1. ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning บูรณาการแบบองค์รวม “มัลเบอร์รี เทพศิรินทร์” โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีการดำเนินงานตามกระบวนการบริหาร PDCA ซึ่งได้แก่ ด้านการวางแผน (Plan) ด้านการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน (Do) ด้านการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Check) และ ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสมตามผลการประเมิน (Act) ได้ครบตามกระบวนการบริหาร PDCA และพบว่ามีผลการปฏิบัติด้านการวางแผนใน ระดับมากที่สุด ด้านการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน (Do) ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสมตามผลการประเมิน (Act) และด้านการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Check) มีผลการปฏิบัติ ในระดับมากทุกด้าน ตามลำดับ ซึ่งจากการที่โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง   ส่งผลให้โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2564              จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
  2. ผลความพึงพอใจต่อการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning บูรณาการแบบองค์รวม “มัลเบอร์รีเทพศิรินทร์” โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่พบว่ามีความพึงพอใจในการบริหารงานอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในด้านการวางแผน (Plan) ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสมตามผลการประเมิน (Act) ด้านการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน (Do) และด้านการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Check) ในระดับมากทุกด้าน ตามลำดับ
  3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

         ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนให้ ครูตระหนักและให้ความสำคัญแก่ผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ มีสื่อการเรียนรู้ ที่เหมาะสม และต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ มีอิสระทางความคิด สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง ตลอดจนสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ๆ ตามความสนใจและความถนัด     โดยผู้บริหารส่งเสริม และอำนวยความสะดวก จัดหาสื่อและวัสดุ คอยสนับสนุนและแนะนำแนวทาง       ที่เหมาะสม ควรมีการจัดอบรมหรือการศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบจดหมายข่าวเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ปกครองและชุมชน เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning  บูรณาการแบบองค์รวม “มัลเบอร์รีเทพศิรินทร์”  ส่งเสริมให้มีการนิเทศกำกับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารทันที มีการประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนอย่างยั่งยืนต่อไป

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]