ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องภาคตัดกรวย(พาราโบลา) โดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องภาคตัดกรวย(พาราโบลา) โดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผลงาน         ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  ภาคตัดกรวย 
                         (พาราโบลา)  โดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด
                         (Thank Pair Share)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔
 
ชื่อผู้ส่งผลงาน                     นางสาวสิริรัตน์  นิลวรรณ์    ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน                               ชัยนาทพิทยาคม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้             คณิตศาสตร์
 
.  บทสรุปหรือบทคัดย่อ
               จากการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในเนื้อหาเรื่อง  ภาคตัดกรวย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 
ของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร  เกิดจากสาเหตุต่าง ๆ หลายประการ  ส่วนหนึ่งของปัญหาเกิดจากครูผู้สอน  กล่าวคือ  ครูไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามความต้องการของหลักสูตร  นักเรียนไม่ตั้งใจเรียน  หรือบทเรียนยากเกินไป 
               กลุ่มตัวอย่างที่ใช้  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔/๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔/๔ รวมทั้งสิ้นจำนวน  ๘๐  คน  เครื่องมือที่ใช้คือ ชุดแบบฝึกทักษะภาคตัดกรวย (พาราโบลา)  โดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Thank Pair Share)          เป็นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือระหว่างผู้เรียน  ๒  คน ที่จับคู่กัน  แล้วช่วยกันแบ่งปันความคิดในประเด็นปัญหา  หลังจากที่ร่วมกันคิดเป็นคู่แล้ว  จึงนำความรู้ที่ได้ไปเสนอให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนได้รับฟัง เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์วิจารณ์ผลร่วมกันทั้งชั้น
 
 ๒.  ผลการดำเนินงาน
         ๔.๑  ผลจากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
                 –   นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔/๑  จำนวน  ๔๐  คน  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔/๔  จำนวน  ๔๐  คน  ในปีการศึกษา  ๒๕๖๓  มีความรู้ความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์จนทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้น
          ๔.๒  ผลจากพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
                 –  นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์จากการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) สูงขึ้น ดังนี้
                 – นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย ๓๑.๙๒ สูงกว่าระดับประเทศค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๒๕.๔๑  และปีการศึกษา  ๒๕๖๒  มีค่าเฉลี่ย  ๓๐.๙๔ สูงกว่าระดับประเทศค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๒๖.๐๔ เมื่อเทียบกับปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น  ๐.๙๘  คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๗
 
เอกสารผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ    (Bast  Practice)

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]