ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด ย้อนรอยประวัติศาสตร์ไทย โดยใช้เทคนิคหมวก 6 ใบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด ย้อนรอยประวัติศาสตร์ไทย โดยใช้เทคนิคหมวก 6 ใบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง  รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด ย้อนรอยประวัติศาสตร์ไทย โดยใช้เทคนิคหมวก 6 ใบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้วิจัย นางสาวกัลยาณี  รันสันเทียะ
หน่วยงาน โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
ปีการศึกษา 2563
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด ย้อนรอยประวัติศาสตร์ไทย โดยใช้ เทคนิคหมวก 6 ใบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/802. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด ย้อยรอยประวัติศาสตร์ไทย โดยใช้เทคนิคหมวก 6 ใบ      3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด ย้อนรอยประวัติศาสตร์ไทย โดยใช้เทคนิคหมวก 6 ใบ  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1. แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดย้อนรอยประวัติศาสตร์ไทย โดยใช้เทคนิคหมวก 6 ใบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 20 แผน 2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด ย้อนรอยประวัติศาสตร์ไทย โดยใช้เทคนิคหมวก 6 ใบ สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 ชุด              3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ 4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดย้อนรอยประวัติศาสตร์ไทย โดยใช้เทคนิคหมวก 6 ใบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพของกระบวนการ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ค่า t-test
ผลการวิจัยพบว่า
1.ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด ประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยใช้เทคนิคหมวก 6 ใบ สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.74/80.49 ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /1 พบว่าผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ย ก่อนเรียนเท่ากับ 13.85 คะแนน เฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 24.15 มีค่า t เท่ากับ 30.120 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดย้อนรอยประวัติศาสตร์ไทย โดยใช้เทคนิคหมวก 6 ใบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
 

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]