ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รายวิชาสุขศึกษา พ33102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รายวิชาสุขศึกษา พ33102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นางสาวสมร คำเคน asked 3 เดือน ago

บทคัดย่อ
            การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รายวิชาสุขศึกษา พ33102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รายวิชาสุขศึกษา พ33102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รายวิชาสุขศึกษา พ33102 สำหรับนักเรียน              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รายวิชาสุขศึกษา พ33102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้ (3.1) ผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียนและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเปรียบเทียบก่อนและหลัง     การเรียนของกลุ่มตัวอย่างที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รายวิชาสุขศึกษา พ33102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    (3.2) ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รายวิชาสุขศึกษา พ33102 สำหรับนักเรียน              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (3.3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ         การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รายวิชา        สุขศึกษา พ33102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้รูปแบบ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (2) คู่มือการใช้รูปแบบและแผนการจัดการเรียนรู้ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ใน           การวิเคราะห์ข้อมูล และทดสอบสมมติฐานประกอบด้วย ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test dependent Samples)
 
ผลการวิจัยพบว่า

  1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 รายวิชาสุขศึกษา พ33102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้นมีชื่อว่า PEDEE Model มี 6 องค์ประกอบคือ (1) หลักการ (2) วัตถุประสงค์ (3) เนื้อหา (4) กระบวนการจัด   การเรียนรู้ (5) การวัดและประเมินผล และ (6) เงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ ได้แก่ ปัจจัยที่เอื้อต่อ      การเรียนรู้ หลักการตอบสนอง ระบบสังคม และระบบสนับสนุน กระบวนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 ขั้น คือ (1) ขั้นเตรียมความพร้อมด้านความรู้และทักษะที่จำเป็น (Preparing Essential Knowledge and Skills : P) (2) ขั้นเสนอประสบการณ์ (Experience : E) (3) ขั้นพัฒนาความรู้และทักษะ (Develop Knowledge and Skills : D) (4) ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะ  (Exchange Knowledge and Skills : E) (5) ขั้นประเมิน (Evaluation: E) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.04/82.28 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

  1. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รายวิชาสุขศึกษา พ33102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า รูปแบบ          การจัดการเรียนรู้และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ และทดลองใช้     มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์

  1. ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รายวิชาสุขศึกษา พ33102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า
                    3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
                    3.2 ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย         ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รายวิชาสุขศึกษา พ33102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.7377 แสดงว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 73.77
        3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย  
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รายวิชาสุขศึกษา พ33102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]