ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนผ่าน Google Classroom ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานรายวิชาสุขศึกษา พ31101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนผ่าน Google Classroom ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานรายวิชาสุขศึกษา พ31101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางสาวสมร คำเคน asked 3 เดือน ago

บทคัดย่อ
          การพัฒนาบทเรียนผ่าน Google Classroom ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน รายวิชาสุขศึกษา        พ31101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนผ่าน Google Classroom ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน รายวิชาสุขศึกษา พ31101 สำหรับนักเรียน           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์  80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนผ่าน Google Classroom ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน รายวิชาสุขศึกษา พ31101 สำหรับนักเรียน          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนผ่าน Google Classroom ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน รายวิชาสุขศึกษา พ31101 สำหรับนักเรียน           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนผ่าน Google Classroom ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน รายวิชาสุขศึกษา พ31101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 39 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม  แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม ใช้รูปแบบ Pre-test Post-test Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) บทเรียนผ่าน Google Classroom รายวิชาสุขศึกษา พ31101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 7 บท  2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 7 แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนผ่าน Google Classroom ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน รายวิชาสุขศึกษา พ31101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ()       ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบ t-test dependent
          ผลการวิจัยพบว่า

  1. ประสิทธิภาพของบทเรียนผ่าน Google Classroom ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน รายวิชาสุขศึกษา พ31101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.19/82.00 มีค่าประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
  2. ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนผ่าน Google Classroom ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน รายวิชาสุขศึกษา พ31101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.7134 ซึ่งแสดงว่าบทเรียนผ่าน Google Classroom ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน รายวิชาสุขศึกษา พ31101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้ง 7 บท ทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.34
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนผ่าน Google Classroom ด้วยวิธี      การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน รายวิชาสุขศึกษา พ31101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนผ่าน Google Classroom ด้วยวิธีการจัด การเรียนรู้แบบผสมผสาน รายวิชาสุขศึกษา พ31101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมเฉลี่ยมี           ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]