ชื่อผลงาน การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการชื่อผลงาน การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ
              การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จำนวน 27 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 26 แผน  2) แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 เล่ม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 
ผลจากการศึกษา พบว่า

  1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  พบว่า มีประสิทธิภาพ 88.32/85.31 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  2. 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่าคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนของนักเรียนคะแนนเฉลี่ย 56 คิดเป็นร้อยละ 55.19 และคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนคะแนนเฉลี่ย 25.59 คิดเป็นร้อยละ 85.31 โดยคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
  3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อแบบฝีกทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก โดยมีค่า (= 4.34, S.D. = 0.75)

 
 

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]