ชื่องานวิจัย การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษเรื่อง King Rama 9 โดยใช้เทคนิควิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการชื่องานวิจัย การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษเรื่อง King Rama 9 โดยใช้เทคนิควิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Chat asked 3 สัปดาห์ ago

ชื่องานวิจัย        การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษเรื่อง King Rama 9 
            โดยใช้เทคนิควิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ผู้วิจัย            นางสาวฉัตรพร  ฦาชา
หน่วยงาน          โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 
เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  
 ปีการศึกษา        2563
 
บทคัดย่อ
การวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษเรื่อง King Rama 9 โดยใช้เทคนิควิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  2) เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษเรื่อง King Rama 9 โดยใช้เทคนิควิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 75/75  3) เพื่อการเปรียบเทียบทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษเรื่อง King Rama 9 โดยใช้เทคนิควิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการเรียนการสอนที่ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษเรื่อง King Rama 9 โดยใช้เทคนิควิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองชุมแพ         อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 30 คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  1) แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ เรื่อง King Rama 9 โดยใช้เทคนิควิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 10  แผน             2) แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ เรื่อง King Rama 9 โดยใช้เทคนิควิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ เรื่อง King Rama 9  โดยใช้เทคนิควิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ก่อนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest)  และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิควิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบสมมุติฐานใช้ t – test  (Dependent Samples)   
 
สรุปผลการวิจัย

  1. สามารถสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษเรื่อง King Rama 9 โดยใช้

เทคนิควิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 5 เล่ม ประกอบการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 10 แผน ซึ่งมีคุณภาพจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

  1. แบบฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษเรื่อง King Rama 9 โดยใช้เทคนิควิธีการสอน

ภาษาเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ E1/E2=76.03/79.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

  1. ทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษเรื่อง King Rama 9 โดยใช้เทคนิควิธีการสอนภาษา

เพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หลังเรียนนักเรียนมีทักษะการอ่านออกเสียง    ( = 20.17) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการทดลองใช้ (= 31.82)  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  1. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนที่ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง

ภาษาอังกฤษเรื่อง King Rama 9 โดยใช้เทคนิควิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร   ในระดับมาก  (= 4.39, S.D. = 0.59)  
 

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]