วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

ขนมจีน

บทคัดย่อ   กิจกรรมบริษัทสร้างการดี เรื่อง สำโรงสืบสาน รักษา ต่อยอด“การทำขนมจีนแบบโบราณ และการแปรรูป” จัดทำขึ้น เพื่อให้นักเรียน  (1) มีความรู้และมีทักษะในการบริหารจัดการบริษัทสร้างการดี  (2)เพื่อน้อมนำพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 10 เรื่อง “สืบสาน รักษา ต่อยอด”ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ให้เกิดเป็นรูปธรรม  (3)เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญในภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์   (4)เพื่อให้สามารถบอกวิธีการต่อยอดสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูปได้  (5)เพื่อสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจได้  (6)เพื่อให้สามารถคิดคำนวณต้นทุนการผลิต การกำหนดราคาขาย การคิดกำไร ระยะเวลาในการคืนทุน และนำไปสู่การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ได้  (7)เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต  (8)เพื่อนำผลกำไรที่ได้รับหลังไปจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์  จากวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมของบริษัทสร้างการดีของโรงเรียนบ้านสำโรง  สรุปได้ว่าผลการดำเนินการของบริษัทสร้างการดี บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ครบ 8 ข้อ คือ นักเรียนระดับคุณภาพดี ร้อยละ 87.50 เกิดความรู้และทักษะในการบริหาร จัดการบริษัทสร้างการดี  บริษัทสร้างการดี สามารถน้อมนำพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้าน การ“สืบสาน รักษา ต่อยอด”สู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมได้สำเร็จ กล่าวคือ นักเรียนสามารถสืบสานวิธีและขั้นตอนการผลิตขนมจีนโบราณจากปราชญ์ในหมู่บ้านและทำได้ด้วยตนเองจนสำเร็จ  รักษาโดยการถ่ายทอดความรู้ที่ตนเองได้รับให้ผู้อื่นโดยไม่ปิดบัง  นำกิจกรรมไปเผย่ในรูปแบบต่างๆที่หลากหลาย บรรจุกิจกรรมนี้ลงในหลักสูตรเพิ่มเติมของโรงเรียน  ต่อยอดโดยการนำข้าวกล้องและข้าวไรซ์เบอร์รี่มาทำเส้นขนมจีนเพื่อเพิ่มคุณค่าและสีสันให้น่ารับประทาน นำไปแปรรูปเป็นขนมจีนอบแห้ง และแปรรูปน้ำยาสดเป็นน้ำยากึ่งสำเร็จรูปเพื่อให้ง่ายในการจำหน่ายและการเก็บรักษา นักเรียนระดับคุณภาพดี ร้อยละ 80 ตระหนักและเห็นความสำคัญในภูมิปัญญาดั้งเดิม นักเรียนระดับคุณภาพดี ร้อยละ 87.50 เข้าใจและสามารถบอกวิธีการต่อยอดสินค้าให้มี มูลค่าด้วยการแปรรูปและสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจได้ นักเรียนระดับคุณภาพดี ร้อยละ 80 สามารถสร้างเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกบรรจุภัณฑ์ ที่เหมาะสมและน่าสนใจมาบรรจุขนมจีนสด อบแห้งและน้ำยากึ่งสำเร็จรูปได้ โดยพิจารณาบรรจุภัณฑ์ที่มีความคงทนแข็งแรง สวยงาม สะอาดถูกสุขลักษณะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่น กระดาษ ไม้ไผ่ จากการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย พบว่า นักเรียนสามารถคิดคำนวณต้นทุนการผลิต              กำหนดราคาขาย การคิดกำไร  ระยะเวลาคืนทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อเลือกเป็นอาชีพในอนาคต สรุปได้ดังนี้ ชนิดของข้าว ต้นทุนผลิตภัณฑ์ทั้งหมด                           /จำนวนถาด/ถุง/เดือน กำไรสุทธิต่อเดือน ระยะเวลาคืนทุน 1.ขนมจีนเส้นสด 1.ข้าวเจ้า = 585.40/24 ถาด  = 24.39   14.60 บาท หรือ 2.43 % 5 ปี 7 เดือน 2.ข้าวกล้อง  = 610.40/24 ถาด  = 25.43 109.68 บาท หรือ15.22 % 7-8 เดือน 3.ข้าวไรซ์เบอร์รี่ = 638.40/24 ถาด  = 26.60 81.60 บาท หรือ 11.33 % 1 ปี 2.ขนมจีนอบแห้ง 1.ข้าวเจ้า = 58.40/35 ถุง = 1.67 บาท 291.60 บาท หรือ83.31 % 6 เดือน 2.ข้าวกล้อง  = 83.40/35 ถุง = 2.38 บาท 266.60 บาท หรือ76.17 % 6 เดือน 3.ข้าวไรซ์เบอร์รี่ = 111.40/35 ถุง= 3.18 บาท 238.60 บาท หรือ68.17 % 7 เดือน 3.น้ำยากึ่งสำเร็จรูป น้ำยาป่า = 199/13 ถุง = 15.31 บาท 190.97 บาท หรือ48.97 % 4 เดือน น้ำยากะทิ              ปลาช่อน = 245/13 ถุง = 18.85 บาท 144.95 บาท หรือ37.18 % 6 เดือน           ดังนั้น หากพิจารณาจากกำไรข้างต้น สามารถสรุปได้ว่ากิจกรรมที่เหมาะจะนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้ ได้แก่ 1.ขนมจีนเส้นสดจากข้าวกล้อง  2.ขนมจีนอบแห้งจากข้าวทั้ง 3 ชนิด                  3.การทำน้ำยาป่าและน้ำยาปลาช่อน นักเรียนระดับดีร้อยละ 100 ของบริษัทสร้างการดีเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของ โรงเรียนสุจริต นักเรียนระดับดีร้อยละ 95 สามารถนำผลกำไรไปจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ดังนี้ 1) มอบต้นมะม่วงจำนวน 20 ต้น เพื่อให้น้อง ๆ ในโรงเรียนปลูกสร้างร่มเงาและเก็บผลผลิตไว้รับประทาน  2) มอบแม่ไก่ไข่ให้โรงเรียนบ้านสำโรงเพื่อโครงการอาหารกลางวัน 10 ตัว   3) จัดหาเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว 10 ชนิด ชนิดละ 3 ซอง มอบให้โรงเรียนบ้านสำโรง หมู่บ้านหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 13 เพื่อเสริมสร้างทักษะในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร  4) จัดหาและมอบต้นมะลิให้โรงเรียนสำหรับปลูก 20 ต้น  และ 5) จัดหาขนมมอบให้ศูนย์พักคอยตำบลแจนแวน  เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยที่รักษาตัวสู้โควิด-19   

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]