กิจกรรมบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนบ้านเหนือคลอง

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการกิจกรรมบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนบ้านเหนือคลอง
วรรณา คล้ายฉิม asked 1 เดือน ago

บทที่ ๑
บทนำ
๑.๑ ความเป็นมา
              พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมว่า ถ้าสิ่ง เหล่านี้เกิดขึ้นต่อไปแล้วไม่มีการแก้ไขและป้องกันจะทำให้ประเทศชาติล่มจมได้ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้น้อมนำพระบรมราโชวาท ใส่เกล้ามาดำเนินการเรื่องการป้องกันการทุจริตและสร้างความสุจริตให้เกิดขึ้นในจิตใจของนักเรียน ผู้บริหาร ครูและจะขยายขับเคลื่อนต่อไปในทุกโรงเรียนจนถึง ประชาชน กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเรื่องการสร้างและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมโดยผ่านกิจกรรมตามหลักสูตรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ จึงให้โรงเรียนสุจริตทั่วประเทศ ดำเนินกิจกรรมการสร้างความสุจริต โปร่งใสและป้องกันการทุจริตผ่าน กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
     โรงเรียนบ้านเหนือคลอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ จึงได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมบริษัทสร้างการดี เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเหนือคลอง   ได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม มีทักษะการบริหารจัดการที่ดี และมีเจตคติต่อการจัดกิจกรรม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และได้ฝึกตนเองตามคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต
     จากความสำคัญดังกล่าวโรงเรียนบ้านเหนือคลอง ซึ่งได้รับมอบหมาย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต ๒ ได้กำหนดรูปแบบของการจัดกิจกรรม ภายใต้ชื่อ บริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนบ้านเหนือคลอง  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงสร้างของบริษัทสร้างการดีและได้มีฉันทามติ เสนอให้มีการตั้งชื่อบริษัทว่า “ผักไฮโดรโปนิกส์” เนื่องจากนักเรียนได้มีการสำรวจดินและปลูกผักในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ พบว่าดินมีสภาพเป็นดินกรวด ดินทราย พืชไม่เจริญเติบโตและมีศัตรูพืชจำนวนมาก การดำเนินการจัดตั้งบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนบ้านเหนือคลอง เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกสุจริต  ส่งผลให้เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติและพลโลกที่ดี
.๒ วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี
๒) เพื่อให้มีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี
๓) เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี
          ๔) เพื่อให้มีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต
๕) เพื่อคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
.๓  เป้าหมาย
     ๑)  เชิงปริมาณ  
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ – ๖  โรงเรียนบ้านเหนือคลองทุกคนที่สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก
     ๒)  เชิงคุณภาพ
               นักเรียนมีจิตสำนึกสุจริต  ส่งผลให้เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติและพลโลกที่ดี
 
 
 
 
.๔ งบประมาณ
     ๑)   งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต ๒  กิจกรรมบริษัทสร้างการดี  จำนวน  2,๐๐๐ บาท
      ๒)  หุ้นสมาชิก  จำนวน  ๖๔  หุ้น   เป็นเงิน  ๑,๒๘๐  บาท
                รวมทั้งสิ้น   ๓,๒๘๐ บาท
 
.๕  สถานที่ดำเนินกิจกรรม
     โรงเรียนบ้านเหนือคลอง
.๖ ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม
              กรกฎาคม ๒๕๖๓ –เมษายน ๒๕๖๔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทที่ ๒
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
         หลักในการดำาเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักการและแนวคิดดังนี้

 • กรอบแนวคิดเกี่ยวกับบริษัทสร้างการดี

      แนวทางการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อปลูกฝัง นักเรียนให้ตระหนัก รู้ เข้าใจ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นคนเก่ง  เรียนรู้เป็นคนดีซื่อตรง มีกริยามารยาทรู้จัก การทำมาหากินสร้างชีวิตให้รุ่งเรืองขึ้นได้ ซึมซับคุณค่าแห่งการทำความดี สร้างความรู้สึกรับผิดชอบในบริบทของสังคมไทย
ปัจจุบัน ปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับนักเรียน ให้มีจิตสำนึกของการมีคุณธรรม ไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตน       ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนที่ผ่านกระบวนการดำเนินงานบริษัทสร้างการดี  เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพ เป็นประโยชนต่อการพัฒนาชาติบ้านเมืองและมีความรักชาติในทางที่ถูก ในทุกสังคมจะประกอบไปด้วยสมาชิกหรือบุคคลที่แตกต่างหลากหลายตามบทบาทและหน้าที่ต่าง ๆ    ที่เหมือนกันบ้างและต่างกันบ้าง       ตั้งแต่เป็นสมาชิกของครอบครัว สมาชิกของโรงเรียน สมาชิกของที่ทํางาน และสมาชิกของสังคม ดังนั้น การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และพร้อมยอมรับในการกระทําของตนเองนั้น สมาชิกทุกคนจะต้องเข้าใจความรับผิดชอบในบทบาท และหน้าที่ของตนเองและบุคคลต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ อย่างมีความรับผิดชอบ พร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบได้ มีความเคารพต่อกฎเกณฑ ์กติกาอย่างมีวินัย การดำเนินชีวิตในสังคมนั้น  ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นไม่ว่าจะซื่อสัตย์ต่อตนเองหรือผู้อื่น
      ดังนั้น การที่เราจะมีความซื่อสัตย์สุจริตนั้น เราจะต้องปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตอย่างถูกต้อง    และให้เห็นโทษของการไม่ซื่อสัตย์สุจริตว่าจะส่งผลต่อตนเองและสังคมอย่างไรบ้าง การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นถือเป็นแบบอย่างที่ดี ที่ควรถือปฏิบัติ การรู้จักความพอดี พอประมาณในการใช้ชีวิตการรู้สึกพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ การประหยัดและรู้คุณค่าสิ่งของเป็นเรื่องสําคัญในการสร้างนิสัยที่เป็นอยู่อย่างพอเพียง จะไม่ทําให้เกิดการดิ้นรนแบบเห็นแก่ตัวและขาดสติ ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและสังคมในภาพรวม การอยู่ร่วมกันของสมาชิกในสังคมหนึ่งนั้น ต้องอาศัยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเข้าใจ ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการที่สมาชิกในครอบครัวคิดและทําเพื่อส่วนรวม รู้จักการให้เพื่อสังคม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่ และพร้อมที่จะเสียสละหรือช่วยปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม กิจกรรมบริษัทสร้างการดี  ไม่ได้จัดแค่ในโรงเรียนเท่านั้นแต่หมายรวมถึงคนรอบข้างของนักเรียน เพราะเมื่อนักเรียนกลับบ้านพร้อมคําสอนและแนวปฏิบัติที่ดี นักเรียนสามารถถ่ายทอดให้คนในบ้าน ได้รับรู้ เป็นอีกแนวทางหนึ่งโดยวิธีทางอ้อมเพราะความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดขึ้นตั้งแต่การบ่มเพาะในครอบครัว พ่อแม่และบุคคลในครอบครัวเป็นตัวอย่างโดยการดําเนินชีวิตตามหลักศีลธรรม    ไม่พูดปด     ไม่หลอกลวงให้เห็น ถ้าเด็กๆได้รับรู้ตั้งแต่ต้นจะ เป็นแบบพิมพ์ที่ดีและยั่งยืน ผู้นําในสังคมต้องเป็นแบบอย่าง มีสัญลักษณ์บุคคลที่ซื่อสัตย์สุจริตที่สามารถสัมผัส แตะต้องได้
.แนวทางการดําเนินกิจกรรม
             กิจกรรมบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนบ้านเหนือคลอง ภายใต้ชื่อ ผักไฮโดรโปนิกส์  ตามโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม   และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) มีการดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
                 ๑) โรงเรียนแตงตั้งบุคลากรรับผิดชอบการดําเนินกิจกรรมบริษัทสรางการดี ไดแก
                            ๑.๑ คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียนหรือรองผู้อํานวยการโรงเรียน ครูและผูทรงคุณวุฒิ
                            ๑.๒ คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูที่ไดรับหมอบหมายจากผูอํานวยการโรงเรียน และครู จํานวน ๓ – ๙ คน
                            ๑.๓ คณะกรรมการกลั่นกรองประกอบดวย เจาหนาที่พัสดุ เจาหนาที่การเงิน ครู จํานวน ๓ – ๕ คน และนําเสนอใหผูอํานวยการโรงเรียนพิจารณาอนุมัติโครงการ
                            ๑.๔ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และ ป.ป.ช.สพฐ.นอย                  
                             ๑.๕ คณะกรรมการจัดทําระเบียบและขอตกลง ประกอบดวย ครูที่ปรึกษาโครงการ และตัวแทนนักเรียนที่เปนคณะกรรมการจํานวน ๕ – ๙ คน
                  ๒) คณะกรรมการอํานวยการ จัดทําแผนดําเนินการประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมบริษัทสรางการดีแกครู บุคลากร นักเรียน คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และ คณะกรรมการป.ป.ช.สพฐ.นอย
                   ๓)  กําหนดวันเวลาและรับสมัครนักเรียนที่ประสงคจะดําเนินกิจกรรมบริษัทสรางการดี
การดำเนินงานมีการกำหนดวัน เวลา รับสมัครในช่วงเดือนแรกของการเปิดภาคเรียนและรับสมัครนักเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมเป็นสมาชิกของบริษัทตามความสมัครใจ
                   ๔) จัดการอบรบเชิงปฏิบัติการ การดําเนินกิจกรรมบริษัทสรางการดีใหแกนักเรียน เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอบเขตการดําเนินงานบริษัทสรางการดี ไดแก คณะกรรมการบริษัท บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ การเขียนโครงการ การกูยืมเงินลงทุน (ถามี)  การจัดทําบัญชีรายรับรายจาย การบันทึกการปฏิบัติงาน การวัดและการประเมินผล
                    ๕)  หุนสวนดําเนินการเลือกคณะกรรมการตามโครงสรางที่กําหนด (รายละเอียดในภาคผนวก) นําเสนอสถานศึกษาเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
                    ๖)  คณะกรรมการบริษัทสืบคนขอมูลวิเคราะหขอมูล เพื่อตัดสินใจเลือกโครงการ/กิจกรรมตาม แบบตารางวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรม (แบบ สก.๐๑)
                    ๗)  คณะกรรมการบริษัทเขียนโครงการตามแบบฟอรมรายละเอียดโครงการ (แบบ สก.๐๒) นําเสนอครูที่ปรึกษาพิจารณากลั่นกรองความเปนไปไดของโครงการ
                   ๘)  ครูที่ปรึกษานําโครงการที่ผานความเห็นชอบ เสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
                   ๙)   คณะกรรมการกลั่นกรองแจงมติผลการพิจารณาเพื่อใหผูอํานวยการโรงเรียนอนุมัติ
                    ๑๐) โรงเรียนแจงผูปกครองของนักเรียนที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมเพื่อใหความยินยอม ตามแบบหนังสือแจงผูปกครอง (แบบ สก.๐๓)
                    ๑๑) นักเรียนดําเนินการยืมเงินดําเนินงานตามแบบสัญญายืมเงิน (แบบ สก.๐๔)
                    ๑๒) นักเรียนดําเนินงานตามโครงการตามแบบที่กําหนด ไดแก
                         – แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน (แบบ สก.๐๕)
                          – บัญชีเงินสดคงเหลือประจําวัน (แบบ สก.๐๖)
                          – ใบสําคัญแทนใบเสร็จ (แบบ สก.๐๗)
                          – แบบบันทึกการประชุมของคณะกรรมการ (แบบ สก.๐๘)
                         – แบบถอดบทเรียนภายหลังกิจกรรม (แบบ สก.๐๙)
                         – แบบวัดและประเมินผลโครงการ (แบบ สก.๑๐)
                       ๑๓) คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.นอย ดําเนินการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทสรางการดี (แบบ สก.๑๑) และคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ดําเนินการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษา (แบบ สก.๑๒)
                       ๑๔) ประชุมใหญสามัญประจําปเพื่อสรุปงบดุลการดําเนินงานในรอบปี
                       ๑๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินกิจกรรม บริษัทสรางการดี
     . คุณลักษณะ ๕  ประการของโรงเรียนสุจริต
        ๑) ทักษะกระบวนการคิด
๑.๑ ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลผลิตให้เกิดขึ้นกับบริษัท
๑.๒ ร่วมวางแผนในการดำเนินงานของบริษัท ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ร่วมวางแผนการ
ดำเนินการฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายจัดหาและผลิตภัณฑ์ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์
          ๒) มีวินัย
                   ๒.๑ วางแผนการบริหารงานการเงินและบัญชี อย่างเป็นระบบ โปร่งใสสามารถตรวจสอบ ได้โดยกำหนดการตรวจสอบ เดือนละ ๑ ครั้ง
 ๒.๒ จัดหาและผลิตภัณฑ์ให้เป็นระบบ สามารถตรวจสอบเป็นไปตามระเบียบของบริษัท
๓) ซื่อสัตย์สุจริต ดำเนินการให้คณะกรรมการทุกฝ่ายดำเนินการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
๔) อยู่อย่างพอเพียง  การดำเนินการให้คณะกรรมการดำเนินการด้านความคุ้มค่า คำนึงถึงประโยชน์ต่อสมาชิกเป็นส่วนใหญ่
          ๕) มีจิตสาธารณะ
                    ๕.๑ การดำเนินการของคณะกรรมการมาจากฉันทามติให้ทุกฝ่ายดำเนินการอย่างมี ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อประสิทธิผลโดยเป็นการมีจิตสาธารณะเป็นหลักสำคัญ
          ๕.๒ ผลกำไรจากการดำเนินการ นำไปช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน หรือชุมชน
 
. การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
 
                                  การปลูกพืชไร้ดิน (Soilless  Culture)
            เป็นการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืช (Water  culture หรือ Hydroponics)  เป็นการปลูกพืชโดยให้รากแช่ในสารละลายธาตุอาหารพืช  และบางส่วนสัมผัสอากาศ (Aeroponics)  หรือเป็นการปลูกพืชบนวัสดุที่ไม่ใช่ดินและรดด้วยสารละลายธาตุอาหารพืชหรือน้ำปุ๋ย (Substrats) 
ระบบไฮโดรโปนิกส์ที่น่าสนใจ

 1. ระบบNFT (Nutrient  Film  Technique) เป็นการปลูกพืชโดยให้รากสัมผัสกับสารอาหาร  โดยสารอาหารจะไหลเป็นแผ่นฟิลม์บางๆ  หนา 1-3 มิลลิเมตร  และสารละลายธาตุอาหารจะมีการไหลหมุนเวียนกลับมาใช้อีกครั้ง
 2. ระบบDFT (Deep  Flow  Technique)  เป็นการปลูกพืชโดยให้รากสัมผัสกับสารอาหารในน้ำลึก 3-5 เซนติเมตร  โดยจะปลูกในราง  ในภาชนะ  หรือในถาดปลูกก็ได้
 3. ระบบDRFT (Dynamic  Root  Floating  Technique)  จะคล้ายกับระบบDFT เป็นการปลูกพืชโดยให้รากสัมผัสกับสารอาหารในน้ำลึก 3-5 เซนติเมตรและอากาศ

 ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics)  ที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นมือใหม่ คือระบบ NFT (Nutrient  Film  Technique)
ข้อดีของการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์

 1. มีการจัดปัจจัยต่าง เช่น น้ำ ธาตุอาหาร  แสง  และอุณหภูมิให้แก่พืชอย่างเหมาะสม  พืชจึงเจริญเติบโตเร็ว  ผลผลิตมากและสม่ำเสมอ  สะอาด  มีคุณภาพดี  และปลูกได้ต่อเนื่องตลอดปี
 2. สามารถปลูกได้ในพื้นที่ไม่มีดิน หรือดินไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช  ทำให้การใช้น้ำ  ใช้ปุ๋ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. การควบคุมโรค แมลงศัตรูพืชทำได้ง่ายกว่าพืชปกติ
 4. ใช้แรงงานน้อย

ขั้นตอนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
1.การเตรียมพื้นที่และโต๊ะปลูก  ประกอบโต๊ะปลูกและติดตั้งตามวิธีการประกอบชุดไฮโดรโป-นิกส์  และนำโต๊ะปลูกมาวางในตำแหน่งที่ได้รับแสงแดดอย่างน้อย 6 ชั่วโมง/วัน
2.พันธุ์และเมล็ดพันธุ์ผัก  เมล็ดพันธุ์ผักมี 2 ชนิดคือ 
              2.1  เคลือบดินเหนียว  เนื่องจากเมล็ดผักมีขนาดเล็ก  ทำให้เป็นอันตรายและสูญเสียได้ง่าย  จึงมีการเคลือบเมล็ดด้วยดินเหนียว  เมล็ดที่เคลือบจะมีอายุการเก็บรักษาสั้น  เนื่องจากได้มีการกระตุ้นการงอกมาแล้ว  แต่จะสะดวกสำหรับการใช้งาน
              2.2 ไม่เคลือบ  คือเมล็ดพันธุ์ปกติ

 1. การเพาะต้นกล้า  นำวัสดุปลูก เช่น เพอร์ไลท์ เวอร์มิคูไลท์ ใส่ถ้วยเพาะและนำเมล็ดผักใส่ตรงกลางถ้วย  กลบเมล็ดและรดน้ำให้เปียกและเก็บไว้ในที่ปลอดภัย  รดน้ำทุกวัน  ประมาณ 3-5 วัน เมล็ดเริ่มงอก  และเริ่มให้สารละลายอ่อนๆ แทนน้ำ

           4.การปลูกบนราง ขนาด 1.5 เมตร 
                4.1  ตัวอย่างเติมน้ำ 10 ลิตร  และเติมสารอาหาร A และ B อย่างละ 100 ซีซี  หรือ 10 ซีซี/น้ำ 1 ลิตร 
               4.2  นำต้นกล้าที่แข็งแรง อายุประมาณ 2 สัปดาห์  ย้ายมาวางบนโต๊ะปลูก และเดินเครื่องปั๊มน้ำ
           5.การดูแลประจำวัน
               5.1    รักษาระดับน้ำให้อยู่ในระดับควบคุมอยู่เสมอ เช่น 10 ลิตร
               5.2  ควบคุมค่า EC อยู่ระหว่าง 1-1.8  โดยเครื่อง EC meter  ปรับลดโดยการเพิ่มน้ำ  และปรับค่า EC เพิ่มโดยการเพิ่มปุ๋ย  กรณีไม่มีเครื่องวัดสามารถประมาณการเติมสารอาหาร A และ B ดังตาราง
              5.3  ควบคุมค่า pH อยู่ระหว่าง 5.2-6.8  โดยเครื่อง pH meter  หรือ pH Drop  test ปรับลดโดยการกรดฟอสฟอริก  หรือกรดไนตริก (pH down)  และปรับค่า pH เพิ่มโดยการเติมโปตัสเซียมไฮดรอก-ไซด์ (pH up) ปริมาณ 2-3 หยด

 1.   การเก็บเกี่ยว  เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 45 วัน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทที่ ๓
การดำเนินงาน กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
 
                                     กิจกรรม บริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนบ้านเหนือคลอง ได้ดําเนินงานตามแนวทางการดำเนิน กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ภายใต้ชื่อ “ผักไฮโดรโปรนิกส์” ดังนี้
วิธีการดําเนินการ
 ๑. ขั้นวางแผน
     ๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ความต้องการ สืบค้นข้อมูล
     ๑.๒ เขียนโครงการ เสนอโครงการกับครูที่ปรึกษาโครงการ
     ๑.๓ ครูที่ปรึกษาเสนอโครงการให้คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณา
     ๑.๔ คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการเสนอให้ผู้อำนวยการอนุมัติ
     ๑.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมคณะกรรมการบริษัทสร้างการดี มอบหมาย หน้าที่รับผิดชอบ เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มโครงการ
     ๑.๖ จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์
 ๒. ขั้นดำเนินการ
      ๒.๑ จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน
      ๒.๒ ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
      ๒.๓ การนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงาน
๓. ขั้นประเมินผล
      ๓.๑ สังเกตการปฏิบัติงาน
      ๓.๒ ตรวจสอบบัญชีรายรับ – รายจ่าย
      ๓.๓ สรุปผลและจัดทำรายงาน
วัสดุอุปกรณ์ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

 1. 1. ภาชนะเพาะเมล็ด
 2. 2. แผ่นฟองน้ำ
 3. 3. โรงเรือนสำหรับปลูก
 4. 4. กระบะใส่น้ำ
 5. 5. มอเตอร์ดูดน้ำ
 6. 6. แผ่นโฟมสำหรับเพาะเมล็ด
 7. 7. แผ่นโฟมสำหรับปลูก

ผักที่ใช้ปลูก

 1. 1. ผักกาดขาว
 2. 2. ผักกวางตุ้ง
 3. 3. ผักคะน้า
 4. 4. ผักสลัด

วิธีการปลูก

 1. เตรียมอุปกรณ์ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ให้พร้อม
 2. เลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ พืชผัก ที่ต้องการจะปลูก
 3. นำเมล็ดพันธุ์ ใส่แผ่นฟองน้ำ วางในแผ่นโฟมสำหรับเพาะเมล็ด จำนวน 7 วัน
 4. ย้ายเมล็ดพันธุ์ ไปวางบน แผ่นฟองน้ำขนาด 1 x 1 นิ้ว ที่ชุ่มน้ำ วางในแผ่นโฟมสำหรับปลูก
 5. ใส่ปุ๋ยสารละลายธาตุอาหาร A และ B ทุกวันศุกร์ จำนวน  3 สัปดาห์ และสัปดาห์ที่ 4 ไม่ใส่สารละลาย  ใส่น้ำเพียงอย่างเดียว

                   ๖. ประมาณ ๔๕  วันสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
                   ๗. ชั่งน้ำหนัก ติดราคา พร้อมจำหน่าย
๗. ผลการประเมินนักเรียนมีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสรางการดี
            เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล แบบ สก ๑๑ การติดตามตรวจสอบของ ป.ป.ช. สพฐ.นอย แบบ สก ๑๒ แบบติดตามตรวจสอบสถานศึกษาของ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และแบบถอดบทเรียนภายหลัง กิจกรรม (After Action Review : AAR)
           ผลการประเมินนักเรียนมีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสรางการดีไดผลดังนี้
                 จากการติดตามตรวจสอบของ ป.ป.ช. สพฐ.นอย และการติดตามตรวจสอบสถานศึกษาของ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน พบวาดานการดําเนินงาน มีการปฏิบัติงานตามรายการเอกสารครบถวน มีความถูกตอง และเปนปจจุบัน แสดงใหเห็นวานักเรียนมีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสรางการดี
                จากการถอดบทเรียนภายหลังกิจกรรม (After Action Review : AAR)  ตามคําถามพบวา
คําถามที่ ๑ นักเรียนคิดวาแนวปฏิบัติที่ดีหรือแนวทางการดําเนินงานจากการเขารวมกิจกรรมนี้ มีอะไรบาง
           แนวปฏิบัติที่ดีหรือแนวทางการดําเนินงานจากการเขารวมกิจกรรมนี้สรุปคําตอบไดดังนี้
               ๑.เปนการฝึกให้นักเรียนมีทักษะการทำงานเป็นทีม
               ๒.ฝึกให้นักเรียนสามารถสร้างรายได้ด้วยตนเอง
               ๓.ฝึกการใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง
 คําถามที่ ๒ สิ่งที่นักเรียนไดจากการเขารวมกิจกรรมบริษัทสรางการดีครั้งนี้(สิ่งที่ไดเกินความ
คาดหวังและนอยกวาความคาดหวัง)
      สิ่งที่นักเรียนไดจากการเขารวมกิจกรรมบริษัทสรางการดีครั้งนี้สรุปคําตอบไดดังนี้
           สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง
               ๑.ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามที่คาดหวังไว้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
                ๒.รสชาติของผัก กรอบ สด อร่อย ไม่มีสารเคมี
            สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหวัง
                 ไม่มี
              คําถามที่ ๓ นักเรียนจะนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมบริษัทสรางการดีไปใช      
          ประโยชนในการปฏิบัติงานหรือใชในชีวิตประจําวันอยางไร
               นักเรียนจะนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมบริษัทสรางการดีไปใชประโยชน ในการปฏิบัติงานหรือใชในชีวิตประจําวัน สรุปคําตอบไดดังนี้
            ๑.การวางแผนในการทำงานเพื่อลดปัญหา
            ๒.นำหลักการโรงเรียนสุจริตไปใช้ในการทำงาน
            ๓.นำหลักความพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
    คําถามที่ ๔ นักเรียนคิดวาปจจัยสูความสําเร็จ ( Key Success Factor ) คืออะไรบาง
          ปจจัยสูความสําเร็จ สรุปคําตอบไดดังนี้
   ๑.ความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจของคณะกรรมการทุกฝ่ายจนทำให้ทำงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
   ๒.การได้รับคำปรึกษาที่ดีจากครูที่ปรึกษาและผู้ช่วยครูที่ปรึกษา
 
๘. ผลการประเมินนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการจัดกิจกรรมบริษัทสรางการดี
เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล แบบสัมภาษณการจัดกิจกรรม
 ผลการประเมินนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการจัดกิจกรรมบริษัทสรางการดีไดแก กิจกรรมบริษัทสรางการดีเปนกิจกรรมที่ดีมาก การไดเขามาเปนสมาชิกบริษัทนี้ทําใหไดทั้งประสบการณการทํางาน ไดแนวคิดในการจะนําไปประกอบอาชีพในอนาคต สร้างรายได้เสริมระหว่างเรียน    และยังชวยฝกใหเปนคนที่รูจัก คิด มีวินัย มีความรับผิดชอบในการทํางาน สามารถทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่นได มีความซื่อสัตยสุจริต รูจักการอยูอยางพอเพียงและที่สําคัญรูจักแบงปนใหผูอื่น ทําใหอยูรวมกับผูอื่นในชีวิตประจําวันไดอยาง มีความสุข  สุขภาพร่างกายแข็งแรง เพราะได้รับประทานผักที่ปลอดสารพิษ
๙. ผลการประเมินนักเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต
 เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล แบบสัมภาษณการจัดกิจกรรม
ผลการประเมินนักเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ไดแกนักเรียนมีทักษะ กระบวนการคิด มีวินัย มีความซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียงและมีจิตสาธารณะในแต่ละด้าน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
 ๑๐.ผลการประเมินนักเรียนคำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว           
     เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล แบบตรวจสอบเอกสาร และแบบสัมภาษณการจัดกิจกรรม
ผลการประเมินนักเรียนคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว ไดผลดังนี้         
       นักเรียนมีการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว โดยดูไดจากแบบสัมภาษณ ที่ตอบไดวานักเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต โดยเฉพาะขอมีจิตสาธารณะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     บทที่ ๕
                         สรุปผลและขอเสนอแนะ
จากการดําเนินงานบริษัทสรางการดี สาขาโรงเรียนบ้านเหนือคลอง สรุปผลการดําเนินงาน และขอเสนอแนะ ดังนี้
           สรุปผลตามเปาหมาย
๑.นักเรียนโรงเรียนบ้านเหนือคลอง รวมดําเนินกิจกรรมบริษัทสรางการดีในโรงเรียน จํานวน ๑ บริษัท  สมาชิกทั้งหมด ๓๒ คน  เป็นไปตามเปาหมายที่ตั้งไว
          ๒. คณะกรรมการฯ ไดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ได้จำนวน ๒๙๗  กิโลกรัม  เกินเปาหมายที่ตั้งไว้
(ตั้งเป้าหมายไว้ ๒๕๐ กิโลกรัม )
          ๓.จํานวนนักเรียนที่มีเจตคติที่ดีตอการจัดกิจกรรมบริษัทสรางการดีเป็นไปตามเปาหมายรอยละ ๘๐ ขึ้นไป
๔.จํานวนนักเรียนที่เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริตเป็นไปตามเปาหมายรอยละ ๘๐ ขึ้นไป
          ๕.จํานวนนักเรียนที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัวเป็นไปตามเปาหมาย
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป
สรุปผลตามวัตถุประสงค
๑).นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมบริษัทสรางการดีอยูในเกณฑ ๔.๕๕ ผานเกณฑการประเมินในระดับ ดีมาก
๒).นักเรียนมีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสรางการดีจากการติดตามตรวจสอบของ ป.ป.ช. สพฐ.นอย และการติดตามตรวจสอบสถานศึกษาของ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชนพบวา
ดานการดําเนินงาน มีการปฏิบัติงานตามรายการเอกสารครบถวน มีความถูกตอง  และเปน
ปจจุบัน แสดงใหเห็น วานักเรียนมีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสรางการดี
จากการถอดบทเรียนภายหลัง กิจกรรม (After Action Review : AAR) ตามคําถามพบวา
     ๑.แนวปฏิบัติที่ดีหรือแนวทางการดําเนินงานจากการเขารวมกิจกรรมนี้คือ
                      การดำเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดีเปนการฝึกให้นักเรียนมีทักษะการทำงานเป็นทีมฝึกให้นักเรียนสามารถสร้างรายได้ด้วยตนเอง ฝึกการใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง
     .สิ่งที่นักเรียนไดจากการเขารวมกิจกรรมบริษัทสรางการดีครั้งนี้คือ
                      เกินความคาดหวัง ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามที่คาดหวังไว้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  รสชาติของผัก กรอบ สด อร่อย ไม่มีสารเคมี
                     น้อยกว่าความคาดหวัง  ไม่มี
     ๓.นักเรียนจะนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมบริษัทสรางการดีไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานหรือใชในชีวิตประจําวันไดคือ
                           การวางแผนในการทำงานเพื่อลดปัญหา นำหลักการโรงเรียนสุจริตไปใช้ในการทำงาน
           และนำหลักความพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
 
 
  .ปจจัยสูความสําเร็จ คือ
        ความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจของคณะกรรมการทุกฝ่ายจนทำให้ทำงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและการได้รับคำปรึกษาที่ดีจากครูที่ปรึกษา
๓) นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการจัดกิจกรรมบริษัทสรางการดีกลาวคือ กิจกรรมบริษัทสรางการดีเปนกิจกรรมที่ดีมาก การไดเขามาเปนสมาชิกบริษัทนี้ทําใหไดทั้งประสบการณการทํางาน ได แนวคิดในการจะนําไปประกอบอาชีพในอนาคต ไดรายไดระหวางเรียน และยังชวยฝกใหเปนคนที่รูจักคิด มีวินัย มีความรับผิดชอบในการทํางาน สามารถทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่นได มีความซื่อสัตยสุจริต รูจักการอยูอยางพอเพียงและที่สําคัญรูจักแบงปนใหผูอื่น    ทําใหอยูรวมกับผูอื่นในชีวิตประจําวันไดอยาง มีความสุข
  ๔) นักเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ไดแกนักเรียนมีทักษะ กระบวนการคิด มีวินัย มีความซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียงและมีจิตสาธารณะ
  ๕) นักเรียนคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว    เห็นไดจากการทํางานที่มุงมั่น ใหเกิดผลสําเร็จของบริษัท มองเห็นงานบริษัทสําคัญกวางานสวนตัว
ขอเสนอแนะ
 ๑.เห็นควรวาจะนําเสนอผลการดําเนินงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับโรงเรียนอื่นๆและ ชุมชนอื่นให้หลากหลายยิ่งขึ้น
 ๒.เห็นควรวาจะทําการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและคงทน
 ๓.เห็นควรวาจะดําเนินกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติม ตามความสนใจของผูเรียน และดําเนินการในรูปแบบของบริษัทสรางการดี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บรรณานุกรม
กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงาน
           พระพุทธศาสนาแห่งชาติ,2559
ทีมงานวิกิฮาว.วิธีการ ทำแซนวิช.[ออนไลน์]. เข้าถึงจาก http://www.th.wikihow.com/ทำแซนวิช
            (วันที่ค้นข้อมูล : 18 พฤษภาคม 2561).
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.[ออนไลน์] เข้าถึงจาก
           http://www.th.wikipedia.org/w/index.php?title=แซนด์วิช&action=edit
            (วันที่ค้นข้อมูล:18 พฤษภาคม 2561).
วิธีเขียนโครงการ ขั้นตอนการทำโครงการ.[ออนไลน์] เข้าถึงจาก
           http://www.guru.sanook.com/2337/(วันที่ค้นข้อมูล:18 พฤษภาคม 2561).
หลักการสร้างแบบสอบถาม [ออนไลน์]. เข้าถึงจาก
           http://www.cmmet.tmd.go.th/KM_Cmmet/042560/Questionnaire1.pdf (วันที่ค้น
           ข้อมูล:18 พฤษภาคม 2561).

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]