การส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวินัย คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA (Deming Cycle)

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวินัย คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA (Deming Cycle)
นคร เจือจันทร์ asked 4 เดือน ago

การศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวินัย คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA (Deming Cycle)  ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษากระบวนการการพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ใน 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ ด้านที่ 1 การวางแผนการพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ด้วยระบบออนไลน์ (Plan)  ด้านที่ 2 การปฏิบัติตามแผนการพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ด้วยระบบออนไลน์ (Do) ด้านที่ 3 การตรวจสอบการประเมินผลการพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ด้วยระบบออนไลน์(Check) ด้านที่ 4 การปรับปรุงการพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ด้วยระบบออนไลน์ (Action) 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเกี่ยวกับการพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ต่อการพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยแบ่งเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 159 คน ครูผู้สอน จำนวน 335 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 494 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.807 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t- test dependent)
             ผลการศึกษาพบว่า

  1. กระบวนการการพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยภาพรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ด้วยระบบออนไลน์ รองลงมาคือ ด้านการวางแผนการพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ด้วยระบบออนไลน์ และด้านการปรับปรุงการพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ด้วยระบบออนไลน์ และการตรวจสอบการประเมินผลการพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ด้วยระบบออนไลน์ ตามลำดับ
  2. กระบวนการการพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินการพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]