การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติม

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติม
school7 asked 3 เดือน ago

ชื่อเรื่อง การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติมสืบสอบและโครงงานบูรณาการตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ผู้วิจัย มาลี แป๊ะเส้ง
โรงเรียน โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ปีที่วิจัย 2562

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและวิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติมสืบสอบและโครงงานบูรณาการตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 2) เพื่อสร้างหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติมสืบสอบและโครงงานบูรณาการตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 3) เพื่อทดลองใช้หลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติมฯ และ 4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติมฯ หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฯ ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฯ ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรฯ และ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรฯ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน หัวหน้าวิชาการ จำนวน 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระ จำนวน 8 คน ครูผู้สอน จำนวน 3 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 จำนวน 40 คน รวม 55 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง เรื่อง ความจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฯ แบบประเมินคุณภาพของหลักสูตรฯ แบบวัดความสามารถในการสร้างนวัตกรรม แบบประเมินคุณค่าและความเป็นไปได้ของหลักสูตรฯ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อหลักสูตรฯ และแบบบันทึกสะท้อนผลการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ตามแบบของลิเคอร์ท ซึ่งประกอบด้วยคำถามที่มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า
1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและความจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฯ พบว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของนักเรียน อีกทั้งยังไม่ส่งเสริมพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนได้ จึงมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติมสืบสอบและโครงงานบูรณาการตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ขึ้น
2.ผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติมสืบสอบและโครงงานบูรณาการตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า หลักสูตรฯ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ แนวคิดของหลักสูตร หลักการของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา โครงสร้าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล เมื่อตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร พบว่า ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
3.ผลการทดลองใช้หลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติมสืบสอบและโครงงานบูรณาการตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า หลังการใช้หลักสูตรฯ นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมสูงกว่าก่อนใช้หลักสูตร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.ผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติมสืบสอบและโครงงานบูรณาการตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า ประเมินคุณค่าและความเป็นไปได้ของหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ภาพรวมมีคุณค่าและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]