วันพฤหัสบดี, 15 เมษายน 2564

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 4mat ที่มีต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 4mat ที่มีต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
warunee asked 3 เดือน ago

ชื่อเรื่อง   การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 4mat ที่มีต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย     วารุณี  รักษา
โรงเรียน  โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) สังกัดสำนักการศึกษาเมืองพัทยา
ปีที่วิจัย   2562
 
บทคัดย่อ
        วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 2) สร้างรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 4mat ที่มีต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3) ทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 4mat ที่มีต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 4mat ที่มีต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 จำนวน 34 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์ แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯ แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 4mat ฯ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที
        สรุปผลการวิจัย

  1. ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ปัญหาการจัดการเรียนการสอนนั้น ครูยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีสอน กระบวนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จึงส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย ขาดความสนใจด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
  2. รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 4mat ที่มีต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้นมีชื่อว่า GDCFI Model มีขั้นการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) สร้างความสนใจ (Generate interest : G) 2) สงสัยค้นหา (Doubt search : D) 3) นำพาขยายความ (Clarify : C) 4) ติดตามประเมินผล (Follow up and evaluate : F) 5) แยบยลบูรณาการ (Integration)
  3. เมื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 4mat ที่มีต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า

           3.1 นักเรียนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
           3.2 นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  1. ประเมินรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 4mat ที่มีต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบที่พัฒนาขึ้นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
oil replied 3 เดือน ago

เป็นการวิจัยที่ดีมาก สามารถใช้ได้กับผู้เรียน

วิราวรรณ replied 3 เดือน ago

งานวิจัยลงสู่ผู้เรียนวิทยาศาสตร์โดยตรง ขอชื่นชมการพัฒนาทั้งด้านการคิดและทักษะของนักเรียน ป.3

GDCFI Model น่าสนใจมากครับ ทั้ง 5 ขั้นตอนเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนทำให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในการคิดวิเคราะห์และยกระดับทักษะของตัวเองได้

สุคนธ์ อนุไพร replied 3 เดือน ago

เป็นผลงานวิจัยที่ดี โดยเฉพาะเรื่องการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 4mat ที่จะส่งต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน เพราะในฐานะที่สอน นร ระดับมัธยม ทักษะคิดวิเคราะห์เป็นทักษะที่ นร ยังมีปัญหา แต่ถ้า นร ได้รับการฝึกฝนตั้งแต่ระดับประถม จะส่งผลดีต่อ นร ในระยะยาว

erectiledysfunctionpillscvs replied 2 เดือน ago

cialis without erectile dysfunction erectiledysfunctionpillscvs ace inhibitors erectile dysfunction

1 Answers
จักรกฤษณ์ answered 3 เดือน ago

ยินดีด้วยน้องๆ

เจมส์ replied 3 เดือน ago

วิจัยได้ดีมากค่ะ

Payday Loans replied 2 สัปดาห์ ago

[url=https://elleloans.com/]fast personal loans online[/url]

Loans replied 2 สัปดาห์ ago

[url=https://sameday.us.com/]how to get cash fast[/url] [url=https://paydloans.com/]direct payday loan lenders[/url] [url=https://paydaydir.com/]easy online loans no credit check[/url]

DenNaf replied 2 สัปดาห์ ago

[url=http://viagraxtab.com/]125 mg viagra[/url] [url=http://usopharmacy.com/]online pharmacy quick delivery[/url] [url=http://healthppr.com/]metformin er 500mg[/url] [url=http://twentymed.com/]where to purchase tretinoin cream[/url] [url=http://cialisipr.com/]cialis price south africa[/url]

Spotloan replied 2 สัปดาห์ ago

[url=http://lendingbt.com/]loans exit counseling[/url]

MarkNaf replied 2 สัปดาห์ ago

[url=https://cialiszg.com/]discount cialis canada[/url] [url=https://toropharmacy.com/]pharmaceutical online ordering[/url] [url=https://onlinepharmacyxxi.com/]all med pharmacy[/url] [url=https://norxtablets.com/]dexamethasone 500mcg[/url] [url=https://healthyx24.com/]plaquenil medication[/url]

Payday Loan Online replied 2 สัปดาห์ ago

[url=https://lealending.com/]installment loan[/url] [url=https://waltloans.com/]money lender[/url] [url=https://privlending.com/]advance cash[/url] [url=https://paydloans.com/]cash advance online[/url]

Loans replied 4 วัน ago

[url=https://paydayeloans.com/]500 fast cash[/url]

Spotloan replied 4 วัน ago

[url=https://karaloans.com/]low income payday loans[/url]

Speedycash replied 4 วัน ago

[url=http://crisloans.com/]poor credit loans guaranteed approval[/url] [url=http://karaloans.com/]personal loan bad credit[/url]

Payday replied 4 วัน ago

[url=https://pdlncash.com/]payday loans bad credit[/url] [url=https://exmocash.com/]secured loan[/url]

Get A Loan replied 4 วัน ago

[url=http://advpayday.com/]best online loans instant approval[/url] [url=http://paydayadva.com/]loan without credit[/url]

LisaNaf replied 4 วัน ago

[url=https://cialisimed.com/]how much is tadalafil 5mg[/url]

PaulNaf replied 4 วัน ago

[url=https://cialiskey.com/]tadalafil tablets 10 mg[/url] [url=https://levitracialisviagra.com/]buy viagra online usa no prescription[/url] [url=https://viagrarb.com/]sildenafil brand name[/url] [url=https://cialisitab.com/]tadalafil tablets 20 mg price in india[/url] [url=https://smarttadalafil.com/]buy cheap tadalafil[/url]

AmyNaf replied 4 วัน ago

[url=http://beipharmacy.com/]canada pharmacy world[/url]

DenNaf replied 3 วัน ago

[url=http://opacialis.com/]how much is generic tadalafil[/url] [url=http://ffppharm.com/]clomid uk purchase[/url] [url=http://zoviraxmedication.com/]otc acyclovir tablets[/url] [url=http://femcialis.com/]price of tadalafil 20mg[/url] [url=http://ktpills.com/]cost of lexapro[/url]

EyeNaf replied 3 วัน ago

[url=http://nexiumesomeprazol.com/]cost of nexium[/url] [url=http://ccdmeds.com/]zoloft cost 25mg[/url] [url=http://viagradb.com/]sildenafil 5343[/url] [url=http://tbbviagra.com/]viagra pharmacy generic[/url] [url=http://cdcpills.com/]zoloft 50 mg buy online[/url] [url=http://viagrabmed.com/]best sildenafil[/url] [url=http://zoviraxmedication.com/]acyclovir generic[/url] [url=http://cialiscentre.com/]2.5 mg cialis online[/url] [url=http://buyfmed.com/]lexapro 2017[/url] [url=http://asmpharmacy.com/]affordable pharmacy[/url]

Cash Advance replied 3 วัน ago

[url=https://crisloans.com/]loan uk[/url]

Online Payday Loans replied 3 วัน ago

[url=http://karaloans.com/]where can i get a loan[/url]

Payday Express replied 3 วัน ago

[url=http://hitpayday.com/]online payday loans direct lenders only[/url]

CarlNaf replied 3 วัน ago

[url=http://opacialis.com/]online pharmacy cialis[/url] [url=http://mebendazolevermox.com/]buy vermox over the counter[/url] [url=http://viagranrx.com/]online viagra prescription[/url] [url=http://blueviagrapill.com/]pfizer 100mg viagra[/url] [url=http://alaviagra.com/]sildenafil cost in india[/url]

Online Payday Loan replied 3 วัน ago

[url=https://rpdcash.com/]loans direct[/url] [url=https://sdolending.com/]loan center[/url]

MaryNaf replied 3 วัน ago

[url=https://cialisactive.com/]purchase discount cialis online[/url] [url=https://paxilssri.com/]paxil 30[/url] [url=https://cialisopill.com/]tadalafil canada[/url] [url=https://nexiumesomeprazol.com/]nexium 40 mg medicine[/url] [url=https://blueviagrapill.com/]buy viagra online usa paypal[/url] [url=https://cialisatab.com/]tadalafil 20mg cheap online[/url] [url=https://buyppills.com/]cost of generic strattera[/url] [url=https://viagrasuperpill.com/]viagra 10mg price[/url] [url=https://tnspills.com/]modafinil 200 mg online[/url] [url=https://nrxbuy.com/]where to get clomid medication[/url]

KiaNaf replied 3 วัน ago

[url=http://zoviraxmedication.com/]zovirax tablets online uk[/url]

Spotloan replied 3 วัน ago

[url=https://junloans.com/]payday loans seattle[/url]

LisaNaf replied 2 วัน ago

[url=https://cialisactive.com/]generic cialis 10mg online[/url]

Spotloan replied 2 วัน ago

[url=https://sdolending.com/]ez payday advance[/url]

KiaNaf replied 2 วัน ago

[url=http://cialiskb.com/]cialis online prescription usa[/url]

Easy Payday Loan replied 2 วัน ago

[url=https://installmentloanseasy.com/]need a loan[/url] [url=https://pdncash.com/]100 approval payday loans[/url]

Getting A Loan replied 2 วัน ago

[url=https://priolending.com/]same day payday loans no credit check[/url]

Instant Online Loans replied 2 วัน ago

[url=http://lending2021.com/]quick loans no credit check[/url]

CarlNaf replied 2 วัน ago

[url=http://tbbviagra.com/]how to get viagra in canada[/url] [url=http://sildenafilztab.com/]sildenafil buy usa[/url] [url=http://ernviagra.com/]female viagra where to buy uk[/url] [url=http://viagrazpack.com/]sildenafil uk otc[/url] [url=http://cialisotab.com/]cialis daily use buy online[/url]

Cash Advance replied 2 วัน ago

[url=http://aprpayday.com/]loans for poor credit[/url]

KiaNaf replied 2 วัน ago

[url=http://viagrawrp.com/]buy viagra 100mg uk[/url]

MarkNaf replied 2 วัน ago

[url=https://xmlpharm.com/]hydroxychloroquine generic[/url] [url=https://viagrabmed.com/]where to buy viagra without a prescription[/url] [url=https://levitracialisviagra.com/]viagra 50 mg price in usa[/url]

PaulNaf replied 2 วัน ago

[url=https://smarttadalafil.com/]us tadalafil[/url] [url=https://sildenafilztab.com/]sildenafil for sale australia[/url] [url=https://alaviagra.com/]where can i buy viagra over the counter uk[/url] [url=https://mebendazolevermox.com/]vermox for sale[/url] [url=https://stviagra.com/]viagra buy over the counter[/url]

LisaNaf replied 2 วัน ago

[url=https://aicialis.com/]cialis generic in us[/url]

Payday Loans replied 2 วัน ago

[url=http://usgloans.com/]ez payday[/url]

Payday Express replied 1 วัน ago

[url=http://xpersonalloans.com/]cash loans online bad credit[/url] [url=http://lending2021.com/]small loans no credit[/url]

Spotloan replied 1 วัน ago

[url=https://baslending.com/]payday loans houston tx[/url]

AmyNaf replied 1 วัน ago

[url=http://isafemeds.com/]doxycycline 40 mg capsules[/url]

Instant Online Loans replied 22 ชั่วโมง ago

[url=https://usnlending.com/]installment definition[/url]

LisaNaf replied 17 ชั่วโมง ago

[url=https://midviagra.com/]where to buy viagra in usa[/url]

KiaNaf replied 14 ชั่วโมง ago

[url=https://cialiscap.com/]where to buy cialis online uk[/url]

Speedycash replied 13 ชั่วโมง ago

[url=https://cruzloans.com/]cash advance no credit check[/url]

KiaNaf replied 9 ชั่วโมง ago

[url=https://aolpharmacy.com/]australia online pharmacy free shipping[/url]

Paydayloan replied 7 ชั่วโมง ago

[url=http://feddloans.com/]fast payday loans near me[/url]

CarlNaf replied 5 ชั่วโมง ago

[url=https://cialisbr.com/]generic 5mg cialis[/url] [url=https://crspharmacy.com/]canadian pharmacies compare[/url] [url=https://cialisdi.com/]cialis 5 mg cost[/url] [url=https://hereviagra.com/]viagra usa[/url] [url=https://cialisnsr.com/]india tadalafil[/url]

AmyNaf replied 4 ชั่วโมง ago

[url=https://viagraoctab.com/]price of viagra per pill[/url]

Loan replied 1 ชั่วโมง ago

[url=http://feddloans.com/]loans guaranteed approval online[/url]

Payday Loans replied 1 ชั่วโมง ago

[url=https://doocash.com/]direct lending payday loans[/url]

Your Answer

19 + 9 =

Loading...