วันศุกร์, 7 พฤษภาคม 2564

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 4mat ที่มีต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 4mat ที่มีต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
warunee asked 3 เดือน ago

ชื่อเรื่อง   การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 4mat ที่มีต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย     วารุณี  รักษา
โรงเรียน  โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) สังกัดสำนักการศึกษาเมืองพัทยา
ปีที่วิจัย   2562
 
บทคัดย่อ
        วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 2) สร้างรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 4mat ที่มีต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3) ทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 4mat ที่มีต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 4mat ที่มีต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 จำนวน 34 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์ แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯ แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 4mat ฯ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที
        สรุปผลการวิจัย

  1. ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ปัญหาการจัดการเรียนการสอนนั้น ครูยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีสอน กระบวนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จึงส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย ขาดความสนใจด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
  2. รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 4mat ที่มีต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้นมีชื่อว่า GDCFI Model มีขั้นการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) สร้างความสนใจ (Generate interest : G) 2) สงสัยค้นหา (Doubt search : D) 3) นำพาขยายความ (Clarify : C) 4) ติดตามประเมินผล (Follow up and evaluate : F) 5) แยบยลบูรณาการ (Integration)
  3. เมื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 4mat ที่มีต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า

           3.1 นักเรียนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
           3.2 นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  1. ประเมินรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 4mat ที่มีต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบที่พัฒนาขึ้นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
oil replied 3 เดือน ago

เป็นการวิจัยที่ดีมาก สามารถใช้ได้กับผู้เรียน

วิราวรรณ replied 3 เดือน ago

งานวิจัยลงสู่ผู้เรียนวิทยาศาสตร์โดยตรง ขอชื่นชมการพัฒนาทั้งด้านการคิดและทักษะของนักเรียน ป.3

GDCFI Model น่าสนใจมากครับ ทั้ง 5 ขั้นตอนเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนทำให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในการคิดวิเคราะห์และยกระดับทักษะของตัวเองได้

สุคนธ์ อนุไพร replied 3 เดือน ago

เป็นผลงานวิจัยที่ดี โดยเฉพาะเรื่องการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 4mat ที่จะส่งต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน เพราะในฐานะที่สอน นร ระดับมัธยม ทักษะคิดวิเคราะห์เป็นทักษะที่ นร ยังมีปัญหา แต่ถ้า นร ได้รับการฝึกฝนตั้งแต่ระดับประถม จะส่งผลดีต่อ นร ในระยะยาว

erectiledysfunctionpillscvs replied 3 เดือน ago

cialis without erectile dysfunction erectiledysfunctionpillscvs ace inhibitors erectile dysfunction

1 Answers
จักรกฤษณ์ answered 3 เดือน ago

ยินดีด้วยน้องๆ

เจมส์ replied 3 เดือน ago

วิจัยได้ดีมากค่ะ

Spotloan replied 1 เดือน ago

[url=http://lendingbt.com/]loans exit counseling[/url]

Loading...