วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ตามทฤษฎีสมองเป็นฐาน

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ตามทฤษฎีสมองเป็นฐาน
pattaya4 asked 2 เดือน ago

ชื่อเรื่อง       การวิจัยและพัฒนารูปเเบบการจัดประสบการณ์ตามทฤษฎีสมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  
ผู้วิจัย         จันทร์จีรา ไตรวรรณ
สถานศึกษา  โรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) สำนักการศึกษาเมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี
ปีการศึกษา   2564
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปเเบบการจัดประสบการณ์ตามทฤษฎีสมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 2) สร้างรูปเเบบการจัดประสบการณ์ตามทฤษฎีสมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 3) ทดลองใช้รูปเเบบการจัดประสบการณ์ตามทฤษฎีสมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 4) ประเมินผลรูปเเบบการจัดประสบการณ์ตามทฤษฎีสมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระยะที่ 2 พัฒนารูปเเบบการจัดประสบการณ์ตามทฤษฎีสมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระยะที่ 3 ศึกษาผลการทดลองใช้รูปเเบบการจัดประสบการณ์ตามทฤษฎีสมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และระยะที่ 4 ศึกษาผลการประเมินการใช้รูปเเบบการจัดประสบการณ์ตามทฤษฎีสมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ รูปเเบบการจัดประสบการณ์ตามทฤษฎีสมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของเจลเลน และเออร์บัน (Jellen & Urban) แบบ TCT-DP วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์ตามทฤษฎีสมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 พบว่า การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 นั้นจะต้องเปิดโอการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระในสิ่งที่ชอบและสนใจด้วยการลงมือปฏิบัติตามหลักการของสมองกับการเรียนรู้โดยอารมณ์ ความรู้สึกและทัศนคติจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ ผลการพัฒนารูปเเบบการจัดประสบการณ์ตามทฤษฎีสมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการเรียนการสอน ที่ชื่อว่า PAEMF Model ได้แก่ ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม (Preparation : P) ขั้นที่ 2 น้องรับความรู้ (Acquisition : A) ขั้นที่ 3 ดูให้เชื่อมโยง (Elaboration : E) ขั้นที่ 4 โปร่งใสจดจำ (Memory Formation : M) และขั้นที่ 5 ย้ำทำต่อยอด (Functional Integration : F) และการวัดผลประเมินผล การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯ พบว่า ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.21, S.D. = 0.16) ผลการทดลองใช้รูปเเบบการจัดประสบการณ์ตามทฤษฎีสมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลังการใช้รูปเเบบการจัดประสบการณ์ตามทฤษฎีสมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 สูงกว่าก่อนใช้รูปแบบฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 24.901, p = .000) การประเมินรูปเเบบการจัดประสบการณ์ตามทฤษฎีสมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยประเมินความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]