การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนเขียนสร้างสรรค์ ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานผสมผสานเทคนิคซินเนคติกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนเขียนสร้างสรรค์ ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานผสมผสานเทคนิคซินเนคติกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
school11 asked 3 เดือน ago

ชื่อเรื่อง       การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนเขียนสร้างสรรค์ ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานผสมผสานเทคนิคซินเนคติกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย         เกศวิมลลักษณ์ แจ่มจันทร์
สถานศึกษา  โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) สำนักการศึกษาเมืองพัทยา
               จังหวัดชลบุรี
ปีการศึกษา   2562
บทคัดย่อ
 
        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและวิเคราะห์แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 2) สร้างรูปแบบการสอนเขียนสร้างสรรค์ ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานผสมผสานเทคนิค  ซินเนคติกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) ทดลองใช้รูปแบบการสอนเขียนสร้างสรรค์ ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานผสมผสานเทคนิคซินเนคติกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4) ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการสอนเขียนสร้างสรรค์ ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานผสมผสานเทคนิคซินเนคติกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รูปแบบที่พัฒนาขึ้นเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ที่ออกแบบโดยใช้ ADDIE Model ซึ่งเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและวิเคราะห์แนวคิดที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการสอนและเอกสารประกอบการใช้รูปแบบการสอน ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการสอน ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและการปรับปรุงรูปแบบการสอนหลังการทดลองใช้ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จำนวน 42 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ รูปแบบการสอนเขียนสร้างสรรค์ ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานผสมผสานเทคนิคซินเนคติกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ แบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ แบบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนเขียนสร้างสรรค์ ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานผสมผสานเทคนิคซินเนคติกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแบบของลิเคอร์ท ซึ่งประกอบด้วยคำถามที่มีลักษณะการตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถติที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า

  1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและวิเคราะห์แนวคิดที่เกี่ยวข้อง พบว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์เกิดจากการสร้างจินตนาการของตนเองตามสิ่งที่ชอบและสนใจ โดยมีอารมณ์เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรีนรู้และสร้างสรรค์ผลงานให้แปลกใหม่
  2. ผลสร้างรูปแบบการสอนเขียนสร้างสรรค์ ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานผสมผสานเทคนิคซินเนคติกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
  3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนเขียนสร้างสรรค์ ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานผสมผสานเทคนิคซินเนคติกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ก่อนเรียนระดับคะแนนรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.77 หลังเรียนระดับคะแนนรวมมีค่าเฉลี่ย 32.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.62
  4. ผลการประเมินการใช้รูปแบบการสอนเขียนสร้างสรรค์ ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานผสมผสานเทคนิคซินเนคติกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า

            4.1 ความรู้ความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ หลังการทดลองใช้สูงกว่าก่อนการทดลองใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
            4.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนเขียนสร้างสรรค์ ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานผสมผสานเทคนิคซินเนคติกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]