การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารการขับเคลื่อนการเรียนรู้ของบุคลากรครู ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารการขับเคลื่อนการเรียนรู้ของบุคลากรครู ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

ชื่อเรื่องวิจัย การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารการขับเคลื่อนการเรียนรู้ของบุคลากรครู ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
ชื่อผู้วิจัย นายก้องสกล นพเก้า
โรงเรียน โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน จังหวัดชุมพร ปีการศึกษา 2565
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารการขับเคลื่อนการเรียนรู้ ของบุคลากรครู ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษาต้นแบบ 2) เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์ การบริหารการขับเคลื่อนการเรียนรู้ของบุคลากรครูที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 3) เพื่อทดลอง ยุทธศาสตร์การบริหารการขับเคลื่อนการเรียนรู้ของบุคลากรครู ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ในสถานศึกษาต้นแบบและสถานศึกษาเครือข่าย 4) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรครู ในสถานศึกษาต้นแบบ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยประกอบด้วย ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ทั้งหมด 3 โรงเรียน สถานศึกษาต้นแบบ โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน สถานศึกษาเครือข่าย 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว และ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 7 รวมทั้งสิ้น 68 คน การทดลองยุทธศาสตร์การบริหารการขับเคลื่อนการเรียนรู้ ของบุคลากรครูแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 เป็นการทดลองยุทธศาสตร์การบริหารการขับเคลื่อน การเรียนรู้ของบุคลากรครูในสถานศึกษาต้นแบบเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 เป็นการทดลอง ยุทธศาสตร์การบริหารการขับเคลื่อนการเรียนรู้ของบุคลากรครูในสถานศึกษาต้นแบบ และสถานศึกษา เครือข่าย ระยะเวลาในการวิจัยอยู่ในระหว่างปีการศึกษา 2563 ถึงปีการศึกษา 2565 เครื่องมือที่ใช้ในการ วิจัยประกอบด้วย 1 แบบประเมินการดำเนินงานยุทธศาสตร์การบริหาร 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ คุณภาพ ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าที และสถิติทดสอบค่าเอฟ
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารโดยใช้ยุทธศาสตร์การบริหารการขับเคลื่อนการเรียนรู้ของบุคลากรครู เป็น ยุทธศาสตร์การบริหารที่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการวิ เคราะห์และสรุปได้ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นำ ยุทธศาสตร์การทำงานเป็นทีม ยุทธศาสตร์การใช้โรงเรียนเป็นฐาน และยุทธศาสตร์การจัดการ เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยอาศัยการประสานงานที่มีผู้วิจัยและคณะกรรมการดูแลให้งานของ 4 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการเรียนรู้ของบุคลากรครู ประกอบด้วย 1) กระบวนการบริหารการขับเคลื่อนการ เรียนรู้ของบุคลากรครู 2) การขับเคลื่อนการเรียนรู้ของครู ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 3) องค์ประกอบของทีมงานและขอบข่ายหน้าที่2. ผลการทดลองยุทธศาสตร์การบริหารการขับเคลื่อนการเรียนรู้ของบุคลากรครู ในสถานศึกษา พบว่า ผลการทดลองเพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์การบริหารการขับเคลื่อนการเรียนรู้ ของบุคลากรครู ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ในสถานศึกษาต้นแบบโรงเรียนบ้านดอนตะเคียน หลังจากการทดลองเพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์ ผู้วิจัยได้ปรับปรุงยุทธศาสตร์การบริหารให้มีความชัดเจน ยิ่งขึ้น เป็นต้นว่าการให้ความสำคัญทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ต้องให้ความสำคัญกับทุกยุทธศาสตร์เท่ากัน ซึ่งต้องมีการประสานงานอยู่เสมอและต่อเนื่อง นอกจากนี้การดำเนินการวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์ การบริหารการขับเคลื่อนการเรียนรู้ของบุคลากรครู ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนภาพรวมพบว่าก่อน การทดลองและหลังการทดลองในระยะที่ 1 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการทดลองยุทธศาสตร์การบริหารการขับเคลื่อนการเรียนรู้ของบุคลากรครู ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน พบว่า สถานศึกษาต้นแบบ และสถานศึกษาเครือข่ายมีการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรครูในสถานศึกษาต้นแบบ พบว่าการพัฒนาการ เรียนรู้ก่อนและหลังการทดลองในสถาศึกษาต้นแบบ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]