วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

การวิจัยนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงรุกด้วยสถานการณ์จำลอง

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการวิจัยนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงรุกด้วยสถานการณ์จำลอง
plutaluang asked 3 เดือน ago

ชื่อเรื่อง       การวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ด้วยสถานการณ์จำลองร่วมกับการใช้สื่อออนไลน์ เรื่อง พาเที่ยวเมืองสัตหีบ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย         พาขวัญ  ทองนพคุณ สถานศึกษา  โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา   2564
บทคัดย่อ        
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพบริบท ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการสอนพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ด้วยสถานการณ์จำลองร่วมกับการใช้สื่อออนไลน์ เรื่อง พาเที่ยวเมืองสัตหีบ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) ทดลองใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ด้วยสถานการณ์จำลองร่วมกับการใช้สื่อออนไลน์ เรื่อง พาเที่ยวเมืองสัตหีบ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 4) ประเมินผลการใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ด้วยสถานการณ์จำลองร่วมกับการใช้สื่อออนไลน์ เรื่อง พาเที่ยวเมืองสัตหีบ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 44 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ กระบวนการเรียนรู้เชิงรุกด้วยสถานการณ์จำลองร่วมกับการใช้สื่อออนไลน์ เรื่องพาเที่ยวเมืองสัตหีบ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การพูดภาษาอังกฤษ ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกด้วยสถานการณ์จำลองร่วมกับการใช้สื่อออนไลน์ เรื่องพาเที่ยวเมืองสัตหีบ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแบบของลิเคอร์ท ซึ่งประกอบด้วยคำถามลักษณะการตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพบริบท ปัญหา และความมต้องการการจัดการเรียนการสอนพูดภาษาอังกฤษ พบว่า การจัดการเรียนการสอนพูดภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประเด็นสำคัญจะต้องเน้นวิธีการสอน ซึ่ง(เรียนจำเป็นต้องได้รับการเตรียมความพร้อมทางด้านความรู้พื้นฐานทางวิชาการและพัฒนาทักษะต่าง ๆ เพื่อการทำงานให้เป็นไปตามความต้องการของสังคม ปรับการเรียนการสอนเป็นสอนน้อยเรียนมาก เรียนรู้จากการปฏิบัติ เรียนรู้จากชีวิตจริง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการใช้แนวการสอนหรือวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จทางการเรียนรู้ ผู้เรียนต้องนำการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ สิ่งสำคัญ คือ ผู้เรียนต้องเกิดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นจุดสำคัญ ผลการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงรุกด้วยสถานการณ์จำลองร่วมกับการใช้สื่อออนไลน์ เรื่องพาเที่ยวเมืองสัตหีบ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการสอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นศึกษา (Study) ขั้นที่ 2 ขั้นเรียนรู้ (Learning) ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกฝน (Practice) และ ขั้นที่ 4 ขั้นประเมิน (Codify) และกาวัดผลประเมินผล เมื่อทำการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฯ พบว่า ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน สามอันดับแรก ได้แก่ องค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้ ขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ และแนวคิดพื้นฐาน ตามลำดับ ผลการทดลองใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุกด้วยสถานการณ์จำลองร่วมกับการใช้สื่อออนไลน์ เรื่องพาเที่ยวเมืองสัตหีบ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังใช้กระบวนการสูงกว่าก่อนใช้กระบวนการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 26.756, p = .000) การประเมินกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกด้วยสถานการณ์จำลองร่วมกับการใช้สื่อออนไลน์ เรื่องพาเที่ยวเมืองสัตหีบ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยวัดจากความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ฯ พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]