การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ  โดยใช้เทคนิคกลุ่มร่วมมือ แบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ  โดยใช้เทคนิคกลุ่มร่วมมือ แบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
aunchale asked 3 เดือน ago

ชื่อผลงาน       :  การพัฒนาแบบฝึกทักษะ  เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ  โดยใช้เทคนิคกลุ่มร่วมมือ  
                     แบบ STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย         : นางสาวอัญชลี  ศรีบุญเรือง  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
                           โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ปีการศึกษา    : 2563
 
บทคัดย่อ
 
            การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ  โดยใช้เทคนิคกลุ่มร่วมมือ แบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีวัตถุประสงค์การวิจัย  คือ  1)  เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ  โดยใช้เทคนิคกลุ่มร่วมมือ แบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ  โดยใช้เทคนิคกลุ่มร่วมมือ แบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ  โดยใช้เทคนิคกลุ่มร่วมมือ แบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) เทศบาลเมือง       บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2563  จำนวน  20  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  1)  แบบฝึกทักษะ เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ  โดยใช้เทคนิคกลุ่มร่วมมือ แบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  2)  แผนการจัดการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง    การเรียน  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ  โดยใช้เทคนิคกลุ่มร่วมมือ แบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  สถิติที่ใช้  คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ ค่า  t-test  (Dependent  sample)
 
            ผลการวิจัยพบว่า

  1. แบบฝึกทักษะ เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ  โดยใช้เทคนิคกลุ่มร่วมมือ แบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.80/83.40 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ  โดยใช้เทคนิคกลุ่มร่วมมือ แบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ  โดยใช้เทคนิคกลุ่มร่วมมือ แบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]