การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค  ประกอบการใช้เทคนิคร่วมมือเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค  ประกอบการใช้เทคนิคร่วมมือเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง                       การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค  ประกอบการใช้เทคนิคร่วมมือเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย                          นางสาวศิริรันชนิภา  ศิริชยพัทธ์
กลุ่มสาระ                     ภาษาไทย ปีการศึกษา       2562
บทคัดย่อ           การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค  โดยใช้เทคนิคร่วมมือเรียนรู้ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและ พัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค โดยใช้เทคนิคร่วมมือเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทย โดยใช้เทคนิคร่วมมือเรียนรู้ เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 35 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะภาษาไทย จำนวน 12 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ ค่าอำนาจจำแนกมีค่าตั้งแต่ .29 -.80             ค่าความยากง่ายมีค่าตั้งแต่ .24-.80 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group   Pre-test Post-test Design สถิติที่ใช้ในการจัดกระทำข้อมูลประกอบด้วย สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ค่าร้อยล่ะ ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า t-test  ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึก เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 81.45/82.36 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้              ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการใช้เทคนิคร่วมมือเรียนรู้ เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1             หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึก เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ชั้นมัธยมศึกษา            ปีที่ 1 เท่ากับ 0.6450 หมายความว่า แบบฝึกทักษะ เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคนี้ทำให้ นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 64.50    

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]