การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ด้วยเทคนิคการแก้ปัญหาของ โพลยา เรื่อง เสียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ด้วยเทคนิคการแก้ปัญหาของ โพลยา เรื่อง เสียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ด้วยเทคนิคการแก้ปัญหาของ
              โพลยา เรื่อง เสียง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
               นางวาสนา  รุ่งเรืองโชคชัย
               ปีการศึกษา 2562
บทคัดย่อ       
               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ด้วยเทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง เสียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ด้วยเทคนิค การแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง เสียง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ด้วยเทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง เสียง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ด้วยเทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง เสียง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
              กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 38 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม
              เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ด้วยเทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง เสียง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 8 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ด้วยเทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง เสียง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 8 แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ เรื่อง เสียง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 ข้อ  มีค่าความยากง่ายรายข้ออยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.72 มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.32 ถึง 0.72 และมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (KR-20) เท่ากับ 0.94 4) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ด้วยเทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง เสียง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 20 ข้อ มีค่าความแปรปรวนรายข้ออยู่ระหว่าง  0.22  ถึง  0.50 ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.90
           สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยง เบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ t-test
 
            สรุปผลการวิจัย

  1. แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ด้วยเทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง เสียง สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ  78.03/79.04 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
  2. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ด้วยเทคนิคการแก้ปัญหาของ โพลยา เรื่อง เสียง  สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.6778 แสดงว่า  นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.78
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ด้วยเทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง เสียง สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                      สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสติติที่ระดับ .05
  4. นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ด้วยเทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง เสียง สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]