การพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงใหม่

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงใหม่
ศุภรา ถาอินทร์ asked 2 เดือน ago

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาสมรรถนะของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามสมรรถนะของครูผู้สอน (ค่าความเชื่อมั่น 0.78) โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างในโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 123 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
          ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สมรรถนะด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ สมรรถนะด้านการทำงานเป็นทีม ด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนา ด้านภาวะผู้นำ  ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  ด้านการคิดแบบมีวิจารณญาณและคิดแก้ปัญหา  ด้านการจัดการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้านการพัฒนาตนเอง  และด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ
          แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 คือ  ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนผ่านกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูผู้สอนและกับผู้บริหารสถานศึกษา  ควรมีแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับครูผู้สอน และมีกิจกรรมในการสร้างเสริมกำลังใจในการทำงาน ผู้บริหารสถานศึกษาควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครูและบุคลากร มีแนวทางในการพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิดให้กับผู้เรียน ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน และควรมีแนวทางในการพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถออกแบบกระบวนการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นรูปธรรม
คำสำคัญ : สมรรถนะครู, สมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21,  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]