วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

การพัฒนารูปแบบ นายพายุ วรรัตน์

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนารูปแบบ นายพายุ วรรัตน์
นายพายุ วรรัตน์ asked 4 เดือน ago

ชื่อผลงาน    การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์
ผู้วิจัย             นายพายุ  วรรัตน์
ปีที่จัดทำ         2562
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  2) พัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  3) ทดลองใช้รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 4)ประเมินผลรูปแบบการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ ได้แก่ ครู/ผู้บริหารโรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์   จำนวน 27 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียน จำนวน 140 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 140 คน โดยมีวิธีดำเนินการวิจัย เป็น 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ระยะที่ 2 สร้างรูปแบบการบริหาร ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการบริหาร และระยะที่ 4 ประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหาร  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม แบบประเมินและแบบสัมภาษณ์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้

  1. สรุปผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในภาพรวม 6 ด้าน พบว่า ทุกด้านมีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการมีภาวะผู้นำแบบเกื้อหนุน  ด้านการบริหารตนเอง  ด้านการบริหารทั้งระบบ  ด้านความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้  ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมและด้านการกระจายอำนาจ  

ส่วนสภาพความต้องการดำเนินการในภาพรวมทุกด้าน  พบว่ามีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด  และทุกด้านมีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด   โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ด้านความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้  ด้านการกระจายอำนาจ  ด้านการบริหารตนเอง  ด้านการบริหารทั้งระบบและด้านการมีภาวะผู้นำแบบเกื้อหนุน ตามลำดับ

  1. สรุปผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ ประกอบด้วย 6 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ส่วนนำ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ แนวคิด และหลักการของรูปแบบ ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยป้อนเข้า กระบวนการ  

ผลผลิต/ผลลัพธ์และข้อมูลป้อนกลับ  ส่วนที่ 3 แนวทางการนำรูปแบบไปใช้  ส่วนที่ 4 การประเมินรูปแบบและส่วนที่ 5 เงื่อนไขความสำเร็จ

  1. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยการบริหาร ที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยสรุปผลได้ดังนี้

3.1 ผลการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานพบว่าโดยภาพรวมการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด (x-bar= 4.72)
3.2 ผลการพัฒนาปัจจัยและกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้พบว่า โดยภาพรวมการพัฒนาอยู่ในระดับมาก (x-bar= 4.45)
3.3 ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานคุณภาพตัวอย่างท้องถิ่น  ร้อยละ  80  พบว่า  ผลการประเมินโดยภาพรวม  ร้อยละ 82.52 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80  
3.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ศึกษาของโรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์   สรุปได้ว่า ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x-bar= 4.53)

  1. สรุปผลการประเมินการใช้รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x-bar = 4.60)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
error: Content is protected !!