การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ NICK MODEL เพื่อเสริมสร้าง มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ NICK MODEL เพื่อเสริมสร้าง มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต
นิกฮัสณีย์ สิเดะ asked 3 สัปดาห์ ago

บทคัดย่อ
 
ชื่อเรื่อง                  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ NICK MODEL เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์                                         ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต
ผู้วิจัย                     นิกฮัสณีย์  สิเดะ
ปีการศึกษา           2562
 
 
                การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ NICK MODEL เพื่อเสริมสร้าง
มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ NICK MODEL เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต 2) เพื่อเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ NICK MODEL เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต 3) เพื่อศึกษาพัฒนาการของมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ NICK MODEL เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างเรียน และ 4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ NICK MODEL เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านประจัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง จำนวนนักเรียน 24 คน โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา ค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ (%) ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) หาค่าที แบบไม่เป็นอิสระ (t – test for dependent) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า

  1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบ NICK MODEL เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ สาระ การจัดการเรียนรู้ และการวัดผลและประเมินผล ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอนจากการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ผลปรากฏว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
  2. มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนหลังการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ NICK MODEL เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญสถิติที่ระดับ .01
  3. มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ NICK MODEL เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต มีพัฒนาการสูงขึ้นจากระดับพอใช้ (ร้อยละ 57.46) เป็นระดับดีเยี่ยม (ร้อยละ 86.64)
  4. ความพึงพอใจของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ NICK MODEL เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต โดยรวมนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.59, S.D. = 0.79)
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]