การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
krukaijang asked 4 เดือน ago

ชื่อเรื่อง         การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย           นางลำเพย  ฟักเขียว
สถานศึกษา    โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)  สังกัดเทศบาลเมือราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
ปีการศึกษา    2562
บทคัดย่อ
                  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เปรียบเทียบความสามรถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  4) ศึกษาเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  และ 5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)  สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2562  จำนวน  2  ห้องเรียน  รวมทั้งสิ้น  70  คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1  จำนวน  1  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  35  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster  random  sampling)  ด้วยวิธีการจับสลากชื่อห้องเรียน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  แบบวัดเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ  และแบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ (%) และการทดสอบค่า t-test dependent  และการวิเคราะห์เนื้อหา
                 ผลการวิจัยพบว่า

  1. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า ARCRA Model มีองค์ประกอบคือ หลักการ

 วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน ระบบสังคม หลักการตอบสนองและระบบสนับสนุนซึ่งมีกระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1)  ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Attention: A) 2) ขั้นทบทวนความรู้เดิม (Review Prior Knowledge: R) 3) ขั้นสร้างความรู้ใหม่ (Create Knowledge: C) 4) ขั้นสะท้อนความรู้ (Reflection of Knowledge: R) 5) ขั้นประยุกต์ใช้ (Application: A) ผลตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ได้ค่าความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ซึ่งมีความเหมาะสมมากที่สุดและผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.15/84.43  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่กำหนดไว้ 

  1. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วย

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยที่สำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  1. ค่าดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีค่าเท่ากับ  0.6652 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ  66.52 

  1. เจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมนักเรียนมีเจตคติต่อวิชา

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี ( = 4.29, S.D. = 0.29)

  1. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ช่วย

ส่งเสริมความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาพรวมพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.79, S.D. = 0.09)

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]