การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านและเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC (PLGBR MODEL) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านและเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านและเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC (PLGBR MODEL) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านและเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านและเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ                เทคนิค CIRC (PLGBR  MODEL) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านและเขียนเชิงสร้างสรรค์               ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย : วิยะดา  ทองขุนดำ
ปีการศึกษา 2562
บทคัดย่อ
             การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC เป็นวิธีการสอนที่บูรณาการด้านการอ่านและการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ผู้วิจัยได้สังเคราะห์รูปแบบการเรียนเป็น PLGBR  MODEL โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านและเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC  (PLGBR  MODEL)  2) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านและเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3) เพื่อทดลองใช้และหาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนอ่านและเขียนเชิงสร้างสรรค์ ตัวอย่างวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบวัดความสามารถในการอ่านและเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงพัฒนา แบบแผนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental design) การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย (x-bar) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test independent)
            ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย หลักการ เนื้อหา  วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน แนวทางการวัดและประเมินผล และเงื่อนไขในการจัดการเรียนการสอน 2) รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มี 5 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นเตรียมความพร้อม (Preparing)     2.ขั้นน้อมรับคำสอน (Learning)  3.ขั้นกิจกรรมกลุ่ม (Group activity) 4.ขั้นระดมสมอง (Brainstorm)  5.ขั้นตรวจสอบต่างมุมมอง (Review)  3) ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน  พบว่า ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง       มีความสามารถในการอ่านเชิงสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
 
คำสำคัญ : การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC   รูปแบบการเรียนการสอนอ่านและเขียนเชิงสร้างสรรค์

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]