%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการ%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2

ชื่อเรื่อง          การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษา และหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
                     เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย           อุทุมพร  กะริอุณะ โรงเรียน        
                   โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลตำบลพรเจริญ                   
                   อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ปีการศึกษา    2563  
                                                                                                          บทคัดย่อ          
                                  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1. พัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษา และหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ตามเกณฑ์ 75/75 2. ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษา และหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  2.1    เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการสอนภาษาอังกฤษแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษา และหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  2.2   ศึกษาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษา และหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดมีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 75  ขึ้นไป   2.3   ศึกษาความพึงพอใจการจัดการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษา และ หลักการเรียนรูแบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research  and  Development) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลตำบลพรเจริญ  อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2563  จำนวน  23  คน  โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Random  Sampling)   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1)  แผนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษา และหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ    สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3)  แบบประเมินความสามารถทักษะการสื่อสาร  และ  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย (x-bar ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) การทดสอบค่าที (t-test)  แบบ Dependent  และการวิเคราะห์เนื้อหา              
ผลการวิจัยพบว่า  
ประสิทธิภาพของการจัดการสอนแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษา และหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.42/85.36  เมื่อเทียบกับเกณฑ์  75/75  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผลการใช้ผลการรูปแบบการสอนแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษา และหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ดังนี้
2.1   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้แบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษา และหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01                   
2.2   ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีจำนวน  นักเรียนทั้งหมดมีคะแนนในการสื่อสารภาษาอังกฤษคิดเป็นร้อยละ 83.89  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ  75 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้                   
2.3   ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษา และหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  อยู่ในระดับระดับมากที่สุด (x-bar =4.51, S.D. = 0.55)  

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]