การพัฒนารูปแบบการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในรูปแบบซิปป์(CIPP)ในโรงเรียนเทศบาล 2

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนารูปแบบการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในรูปแบบซิปป์(CIPP)ในโรงเรียนเทศบาล 2

การพัฒนารูปแบบการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในรูปแบบซิปป์(CIPP)ในโรงเรียนเทศบาล 2 

กิตติกรรมประกาศ

การพัฒนารูปแบบการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในรูปแบบซิปป์ (CIPP) ในโรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา”นี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์และการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์นิพนธ์ สุริยานิติกุล อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ดร.ประชิต อินทะกนก คณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นายสมเกียรติ กาญจนหงษ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนวัดเหนือเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.ชาตรี ศิริสวัสดิ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และนางจรวยรัตน์ ขวัญรัมย์ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ประเมินขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณนายประภาส สกุลดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” ที่กรุณาเป็นที่ปรึกษาการเขียนรายงานการพัฒนารูปแบบการประเมินโครงการฯ ที่สร้างขึ้น ผู้ประเมินขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณเจ้าของเอกสาร บทความทางวิชาการ หนังสือ ตำรา เว็บไซต์ ในบรรณานุกรมท้ายเล่มทุกท่านที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษาค้นคว้าและเขียนรายงานการประเมินฉบับสมบูรณ์
ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชนและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2“วิภัชศึกษา” ที่มีส่วนช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือในส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้ประเมินขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

มัทวะ ฉัตรทอง

การประเมิน : การพัฒนารูปแบบการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย
ในรูปแบบซิปป์ (CIPP) ในโรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา”
ผู้ประเมิน : มัทวะ ฉัตรทอง
ปีที่ประเมิน : ปีการศึกษา 2557
………………………………………………………………………………………………………………….

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในรูปแบบซิปป์ (CIPP) ในโรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาของผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครองชุมชน และนักเรียน ในการพัฒนารูปแบบการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในรูปแบบซิปป์ (CIPP) ในโรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” 2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในรูปแบบซิปป์ (CIPP) ในโรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา”และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการประเมินโครงการตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อนำรูปแบบการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในรูปแบบซิปป์ (CIPP) ในโรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา”ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 300 คน และ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา”กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน ครู บุคลากร จำนวน 50 คน ผู้ปกครอง ชุมชน จำนวน 50 คน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” สังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2557จำนวน 300 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบประเมินโครงการและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการประเมินโครงการสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคุณภาพของแบบสอบถาม ใช้การหาความเชื่อมั่นของแบบประเมินด้วยวิธีของครอนบาค
ผลการประเมินพบว่าสภาพปัจจุบันปัญหาความพร้อม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ในรูปแบบซิปป์ (CIPP) ในโรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา”จากแบบสอบถามผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56,S.D.= 0.49) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 3 ลำดับแรก ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการใช้เทคนิคการประเมินที่หลากหลายเหมาะสมกับโครงการ รองลงมาคือประเมินผลตามสภาพจริงผู้ประเมินมีหลายฝ่าย และมีการประเมินผลแล้วให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นระยะ( = 4.85,4.78 และ 4.70 S.D. = 0.40, 0.45 และ 0.46)

จากแบบสอบถามนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51,S.D.= 0.51)และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า3 ลำดับแรกที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนและกำหนดเกณฑ์การประเมิน รองลงมา คือครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครูและการประเมินโครงการเป็นการประเมินผลเพื่อนำผลไปปรับปรุงพัฒนากิจกรรมครั้งต่อไป ( = 4.68, 4.66 และ 4.60,S.D.= 0.49,0.50 และ 0.52)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อโครงการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” พบว่า โครงการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ลำดับที่ 1 คือด้านปัจจัย ( = 4.62,S.D.= 0.44) ลำดับที่ 2 ด้านกระบวนการ ( = 4.58,S.D.= 0.46) ลำดับที่ 3 ด้านสภาวะแวดล้อม ( = 4.57,S.D.= 0.45) และลำดับที่ 4 ด้านผลผลิต ( = 4.56,S.D.= 0.49)
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในรูปแบบซิปป์ (CIPP) ในโรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา”โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.58, S.D.=0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 3 ลำดับแรก อยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับที่ 1 คือ นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ในการเลือกสมาชิกสภาในโรงเรียน ลำดับที่ 2 คือ กิจกรรมทุกกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก และ ลำดับที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนกระตุ้นให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ( =4.71,4.70 และ 4.69, S.D.=0.45, 0.45 และ 0.46)

หมายเหตุ ปรับปรุงแก้ไข มกราคม 2560

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]