การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการ โดยใช้หลักภาวะผู้นำ

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการ โดยใช้หลักภาวะผู้นำ
pattaya3 asked 2 เดือน ago

ชื่องานวิจัย   การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการ โดยใช้หลักภาวะผู้นำร่วมกับแนวคิดการทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา
ผู้วิจัย กานต์มณี หนองแสง
สถานศึกษา  โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ปีการศึกษา   2565  
บทคัดย่อ     
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา 2) สร้างรูปแบบการบริหารวิชาการโดยใช้หลักภาวะผู้นำร่วมกับแนวคิดการทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา 3) ทดลองใช้รูปแบบการบริหารวิชาการโดยใช้หลักภาวะผู้นำร่วมกับแนวคิดการทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา และ 4) ประเมินรูปแบบการบริหารวิชาการโดยใช้หลักภาวะผู้นำร่วมกับแนวคิดการทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรครู จำนวน 60 คน ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 3 คน หัวหน้างานวิชาการ จำนวน 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 8 คน ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 10 คน และศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา แบบสอบถามเพื่อประเมินรูปแบบการบริหารวิชาการโดยใช้หลักภาวะผู้นำร่วมกับแนวคิดการทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา แบบประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารวิชาการโดยใช้หลักภาวะผู้นำร่วมกับแนวคิดการทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา และแบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อรูปแบบการบริหารวิชาการโดยใช้หลักภาวะผู้นำร่วมกับแนวคิดการทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานการบริหารวิชาการ เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา พบว่า การพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนจะต้องพัฒนาการอ่านออกเสียงด้วยการอ่านแบบ Phonics เพื่อให้นักเรียนฟังออก พูดชัด อ่านได้ และเขียนถูกต้อง รูปแบบการบริหารวิชาการโดยใช้หลักภาวะผู้นำร่วมกับแนวคิดการทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา มีชื่อว่า CDFE Model มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การรวมพลัง (Combine : C) 2) สร้างสรรค์พัฒนา (Development : D) 3) ค้นหาติดตาม (Follow : F) และ 4) สอบถามการประเมิน (Evaluate : E) การทดลองใช้รูปแบบการบริหารวิชาการโดยใช้หลักภาวะผู้นำร่วมกับแนวคิดการทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา พบว่า รูปแบบฯ มีประสิทธิผลภาพรวมอยู่ในระดับมาก และบุคลากรครูมีความพึงพอใจต่อรูปภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก การประเมินรูปแบบการบริหารวิชาการโดยใช้หลักภาวะผู้นำร่วมกับแนวคิดการทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา CDFE Model พบว่า รูปแบบมีความเป็นไปได้ภาพรวมอยู่ในระดับมาก