การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ
ชำนาญ ทุมทุมา asked 1 เดือน ago

ชื่อเรื่องวิจัย       การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน
                        โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ
ผู้วิจัย               นายชำนาญ ทุมทุมา
ปีที่วิจัย             2563
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน และเพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ มีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) ขั้นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis :A) สำหรับการพัฒนารูปแบบการพัฒนาการนิเทศภายใน ได้แก่ สภาพปัจจุบันปัญหาการดำเนินการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้
ของนักเรียน แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศภายใน การพัฒนารูปแบบ นโยบายการศึกษาด้านการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ การนิเทศการอ่านการเขียน คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) : ขั้นการออกแบบและพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน (Design and Development : D and D) โดยยกร่างรูปแบบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโดยครูผู้สอนและศึกษานิเทศก์แล้วนำเสนอผู้เชี่ยวชาญและสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) : ขั้นการทดลองใช้รูปแบบ (Implementation : I) โดยทดลองใช้นิเทศภายในกับครูผู้สอนในโรงเรียน  จำนวน 4 คน และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development:D2 ) : ขั้นการประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบ (Evaluation : E) ประเมินผลการใช้รูปแบบ
ผลการวิจัย พบว่า

 1. ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบด้านสภาพการดำเนินงาน
  การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนและความต้องการในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน
  ตามบริบทที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศภายใน พบว่า มีการดำเนินงานการอ่านไม่ออกเขียนได้ของนักเรียน
  ในโรงเรียน โดยประกาศนโยบาย “ปี 2562 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” และการจัดการศึกษาให้ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมรับทราบและมีส่วนร่วมดำเนินการด้านสภาพการดำเนินงานการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน พบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความต้องการในการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน พบว่า มีความต้องการในการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านปัญหาอุปสรรคและแนวทางการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน พบว่า ด้านการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ด้านการบริหารจัดการยังขาดแผนหรือโครงการเฉพาะสำหรับแก้ปัญหาเร่งด่วน ด้านกระบวนการนิเทศติดตาม
  ไม่ชัดเจนและไม่ต่อเนื่อง และโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนไม่หลากหลายไม่สอดคล้อง

กับความสนใจและความต้องการของผู้เรียน

 1. ผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน พบว่า รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ประกอบด้วย 1) หลักการ2) วัตถุประสงค์ 3) เป้าหมาย 4) กระบวนการดำเนินการนิเทศภายใน5) ขั้นตอนการนิเทศ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ได้แก่ รู้ชัดปัญหา ศึกษาบริบท กำหนดเป้าหมายวางแผนและออกแบบลงมือทำ นำสะท้อนผล ดลใจพัฒนาให้ยั่งยืน 6) แผนการดำเนินโครงการนิเทศภายในและ 7) การประเมินผลรูปแบบ
 2. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน พบว่า มีความสอดคล้องกันทุกองค์ประกอบด้านความเหมาะสมของรูปแบบ
  อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านความเป็นไปได้ของรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด
 3. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน พบว่า การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้น มีความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้นและมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมตามรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด

 
คำสำคัญ : การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน, ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]