วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทวารวดี

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทวารวดี

       การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทวารวดี  ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนทวารวดี  2) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา ชองโรงเรียนทวารวดี  3) เพื่อประเมินผลรูปแบบการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนทวารวดี  ในประเด็นความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปได้ในการนำรูปแบบไปปฏิบัติ รวมถึงความพึงพอใจของผู้ใช้รูปแบบ  โดยมีวิธีวิจัยมี 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา การประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา โรงเรียนทวารวดี   ระยะที่ 2 การพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนทวารวดี  ระยะที่ 3  การทดลองใช้รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนทวารวดี  ในสถานการณ์จริง  ระยะที่ 4 ผลการประเมินการใช้รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนทวารวดี   ผลการวิจัยพบว่า

  1. การพัฒนารูปแบบ ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   โรงเรียนทวารวดี   โดยดำเนินการศึกษาข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหาและ ความคิดเห็น เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนทวารวดี  จากการ สัมภาษณ์ผู้บริหาร คณะครู และบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา พบว่า โรงเรียนทวารวดี   มีการดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แต่ยังมีปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการงานดังกล่าว และจากการระดมความคิดร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงงาน ทำให้ ได้ประเด็นองค์ประกอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อการจัดทำร่างรูปแบบการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนทวารวดี   ซึ่งประกอบด้วย 1) การดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ระดับโรงเรียน 2) การดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ระดับห้องเรียน 3) คุณภาพผู้เรียน หลังจากได้ร่างรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนทวารวดี  ซึ่งเป็นวิธีการปรับปรุงงานที่ได้ จึงดำเนินการตรวจสอบวิธีการปรับปรุงงานนั้น โดยการใช้คำถาม 5W 1H  เพื่อวิเคราะห์หาเหตุผลในการเลือกแนวทางการปรับปรุงงานนั้น โดย การระดมความคิดและอภิปรายผล และจัดทำรายละเอียดรูปแบบฉบับร่าง การประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาโรงเรียนทวารวดี   ซึ่งประกอบด้วย 1) การดำเนินการประกันคุณภาพภายในระดับโรงเรียน  6 ขั้นตอน  32 กิจกรรม  2) การดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ระดับห้องเรียน 5 ประเด็นหลัก 11 ประเด็นย่อย 3) คุณภาพผู้เรียน 2 ด้าน 20 ประเด็น จากนั้นนำไปตรวจสอบเบื้องต้น โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) จำนวน  2 รอบ พบว่า รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนทวารวดี   ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มีความเห็นต่อด้านองค์ประกอบรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนทวารวดี  ในระดับมากและมากที่สุด และผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา พบว่ารูปแบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาโรงเรียนทวารวดี  ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มี ค่าดัชนีความเที่ยงตรงเนื้อหาเป็นรายข้อ I-CVI ไม่ต่ำกว่า .85 ทุกข้อและดัชนีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาทั้งฉบับ S-CVI เท่ากับ 1.0 
  2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนทวารวดี การดำเนินการใน  3 ระดับ คือ 

               2.1 การดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ระดับโรงเรียน ดำเนินการใน 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) สำรวจผลการดำเนินงาน จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ SAR ของปีการศึกษา 2562 ของ โรงเรียนทวารวดี  พบเรื่องที่ต้องปรับปรุงพัฒนา เรื่องที่ต้องคงสภาพ เรื่องที่ต้องต่อยอด และ เรื่องที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม 2) ประสานเตรียมการดำเนินการกำหนดมาตรฐานและประเด็นพิจารณา ของสถานศึกษา รวมถึงกำหนดอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา และกำหนดกรอบมาตรฐานการ ประเมิน เกณฑ์การประเมิน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการให้สอดคล้องมาตรฐานและการประเมิน พร้อมทั้งประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาและประกาศกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ 3) วางแผนและดำเนินงาน ในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนทวารวดี  ได้ดำเนินการวิเคราะห์ SWOT กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการ โดยโครงการของโรงเรียน มี 63  โครงการ  4  กิจกรรม ที่ครอบคลุมทุกงานในโรงเรียน 4) ติดตามตรวจสอบเพื่อพัฒนา เป็นการนิเทศติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมโดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 5) สะท้อน คุณภาพเพื่อปรับปรุง เป็นการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ที่มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับ ดี  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ดี มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับดี 6) ประเมินตนเองและประเมินรูปแบบ เป็นการจัดทำรายงานการ ประเมินตนเองของสถานศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้บทสรุปสำหรับ ผู้บริหารว่า มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ ดี โดยมีหลักฐานในการสนับสนุนข้อมูลดังกล่าว และมีแผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น   
               2.2 การดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ระดับห้องเรียน ดำเนินการ 5 ประเด็น ที่เป็น การดำเนินการของครูผู้สอนในการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของตนเองในห้องเรียน ได้แก่ 1) บริหารจัดการห้องเรียน 2) เพิ่มศักยภาพความเป็นครู 3) จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ 4) วัดผล ประเมินผล อย่างหลากหลาย 5) พัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ ซึ่งมีผลการประเมิน คุณภาพภายในระดับห้องเรียน โรงเรียนทวารวดี  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม จำนวน 1 ห้องเรียน ระดับ ดีมาก จำนวน 2 ห้องเรียน และระดับ ดี จำนวน 1 ห้องเรียน 
               2.3 คุณภาพผู้เรียน ผู้เรียน ที่เกิดจากการประกันคุณภาพภายในระดับโรงเรียนและ ระดับห้องเรียน โดยมีการประเมินคุณภาพผู้เรียนใน 2 ด้าน 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มีค่าฐานนิยม (Mode) ระดับ ดี และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีค่าฐานนิยม (Mode) ระดับ ดีมาก และผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบ พบว่าผลการประเมินคุณภาพภายในหลังการทดลองใช้รูปแบบ มีผลการประเมิน คุณภาพภายในที่สูงขึ้นทุกประเด็นพิจารณา และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาของโรงเรียนทวารวดี  มีความพึงพอใจในระดับ มาก

  1. ผลการประเมินรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนทวารวดี พบว่า ทั้งผู้บริหาร คณะครู ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนทวารวดี  ที่พัฒนาขึ้นว่าเป็น รูปแบบที่มีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้ในการปฏิบัติ และผู้ใช้รูปแบบมีความพึงใจต่อรูปแบบ รวมทั้งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้  4.84  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  0.19
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]