วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ PLA Model เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชานาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ PLA Model เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชานาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564 ด้วย 4 ร.รุ่งโรจน์ Model.โดยนางสาวอารีรัตน์ ชูรวง โรงเรียนหนองไผ่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
สามารถดาวน์โหลดที่ https://drive.google.com/drive/folders/1glC_0R2CEhgpqEiVzbxKXdzUiRTMzJWU?usp=sharing

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]