วันพฤหัสบดี, 15 เมษายน 2564

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านอีสาน โดยเน้นทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สุดสะแนนลายบรรยายข่าพืชศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านอีสาน โดยเน้นทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สุดสะแนนลายบรรยายข่าพืชศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ศรชัย ชินราช asked 2 เดือน ago

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านอีสาน โดยเน้นทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สุดสะแนนลายบรรยายข่าพืชศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้จัดทำ นายศรชัย ชินราช
รายวิชา ดนตรีพื้นบ้าน1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก
ประเภทงานวิจัย วิจัยและพัฒนา (Research and Development)
บทคัดย่อ
การวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านอีสาน โดยเน้นทักษะ ปฏิบัติของซิมพ์ซันร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สุดสะแนนลายบรรยายข่าพืช ศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัจจุบัน ความต้องการและแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านอีสาน โดยเน้นทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สุดสะแนนลายบรรยายข่าพืช ศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (2)เพื่อสร้างและหาคุณภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพ 80/80 (3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านอีสาน โดยเน้นทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สุดสะแนนลายบรรยายข่าพืช ศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านอีสาน โดยเน้นทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สุดสะแนนลายบรรยายข่าพืช ศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดำเนินการโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาซึ่งแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัจจุบัน ความต้องการและแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านอีสาน โดยเน้นทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สุดสะแนนลายบรรยายข่าพืช ศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 คน และ ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะขั้นตอนที่ 2 การสร้างและหาคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านอีสาน โดยเน้นทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สุดสะแนนลายบรรยายข่าพืช ศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านอีสาน โดยเน้นทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สุดสะแนนลายบรรยายข่าพืช ศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ขั้นตอนที่ 4 ประเมินและรับรองรูปแบบการจัด กิจกรรม การเรียนรู้ โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ และการรับรองความเหมาะสมของโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยผู้ทรงคุณวุฒิวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมการคำนวณสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test dependent) ค่าประสิทธิภาพ และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) นำเสนอแบบพรรณนาความ
ผลการพัฒนาสรุปได้ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัจจุบัน ความต้องการและแนวทาง ในการจัดกิจกรรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านอีสาน โดยเน้นทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สุดสะแนนลายบรรยายข่าพืช ศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการออกแบบร่างรูปแบบการเรียนรู้แบบการ พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สุดสะแนนลายบรรยายข่าพืช ศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้มาจากการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แนวคิด ทฤษฎี หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2559 หลักสูตรการสอนงานสวนพฤกษศาสตร์และจากการสอบถามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เกี่ยวกับ สภาพปัจจุบันของการจัดกิจกรรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านอีสาน โดยเน้นทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สุดสะแนนลายบรรยายข่าพืช ศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง(µ = 3.42 ) ส่วนความต้องการในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ รายวิชาดนตรีพื้นบ้านอีสาน โดยเน้นทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สุดสะแนนลายบรรยายข่าพืช ศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ=4.76)และผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและ แนวทางในการจัดกิจกรรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านอีสาน โดยเน้นทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สุดสะแนนลายบรรยายข่าพืช ศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ครูผู้สอนรายวิชาศิลปะ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านอีสาน โดยเน้นทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สุดสะแนนลายบรรยายข่าพืช ศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และสอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยการจัดการเรียนรู้จะเน้นให้นักเรียนการเรียนแบบโดยเน้นทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สุดสะแนนลายบรรยายข่าพืช ศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านอีสาน โดยเน้นทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สุดสะแนนลายบรรยายข่าพืชศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์ พบว่า จำนวนนักเรียน 30 คน มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 82.50 ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) เท่ากับ 81.17 โดยเน้นทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สุดสะแนนลายบรรยายข่าพืช ศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์ แสดงว่าประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 82.50 /81.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านอีสาน โดยเน้นทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สุดสะแนนลายบรรยายข่าพืช ศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ของการเรียนโดยใช้จัดการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านอีสาน โดยเน้นทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สุดสะแนนลายบรรยายข่าพืชศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ผลการประเมินและรับรองรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านอีสาน โดยเน้นทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สุดสะแนนลายบรรยายข่าพืช ศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X ̅ = 4.70, S.D. = 0.68) และผลการสอบถามเพี่อรับรองรูปแบบการเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านอีสาน โดยเน้นทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สุดสะแนนลายบรรยายข่าพืช ศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( X ̅ = 4.71, S.D. = 0.19)

ขอบคุณครับ

Your Answer

13 + 9 =

Loading...