การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการสื่อสารและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการสื่อสารและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

ชื่อเรื่อง       : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
      โดยการสื่อสารและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
 
ชื่อผู้ศึกษา  : นางหนึ่งฤทัย   สินทบทอง
ปีที่ศึกษา     : 2562
บทคัดย่อ
 
การวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยการสื่อสารและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โดยการสื่อสารและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการสื่อสารและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยการสื่อสารและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เนื้อหาที่นำมาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทศนิยม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   และแบบสอบถามความพึงพอใจ    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และค่าที (t-test)  
 
ผลการวิจัย
                                1.รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า  “ MPSPE  Model ”  เอ็มพีเอสพี โมเดล โดยมีองค์ประกอบดังนี้  หลักการของรูปแบบ  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ สาระการเรียนรู้ขั้นตอนการเรียนการสอน และการประเมินผลรูปแบบ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีกระบวนการสอน 5 ขั้นตอน คือ
เอ็มพีเอสพี (MPSPE  Model)
ขั้นที่ 1  กระตุ้นด้วยปัญหา (Motivation :M)
ขั้นที่ 2  สร้างเสริมภูมิปัญญา (Presentation: P) 
ขั้นที่ 3  ร่วมค้นคว้าเรียนรู้  (Sharing :S)
ขั้นที่ 4   ค้นหาดูตัวตน ( Practice 😛 )    
ขั้นที่ 5  ประเมินผลการเรียน(Enumeration :E)

  1. ตรวจสอบความสอดคล้องรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกัน
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ MPSPE Model โดยการสื่อสารและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ MPSPE Modelโดยการสื่อสารและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความพึงพอใจรายด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]