วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออก ในการนำเสนอขายสินค้าโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม วิชาการขายเบื้องต้น นักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาการตลาด วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออก ในการนำเสนอขายสินค้าโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม วิชาการขายเบื้องต้น นักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาการตลาด วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
tawanrat asked 3 เดือน ago

การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออก ในการนำเสนอขายสินค้าโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม วิชาการขายเบื้องต้น นักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาการตลาด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 43 คน กระบวนการกลุ่ม หมายถึง กิจกรรมการนำเสนอสินค้าหรือประสบการที่จัดขึ้นให้กับนักเรียน โดยกลุ่มจะต้องประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปมารวมตัวกัน และปฏิบัติตามบทบาทของตนเองโดยมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกด้วยกัน และมีจุดมุ่งหมายร่วมกันภายในกลุ่ม ตัวแปรต้น คือ กระบวนการกลุ่มวิธีการนำเสนอหน้าชั้นเรียน ได้แก่ ด้านการพูด การนำเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์มิสทีน ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการกล้าแสดงออกการนำเสนอสินค้าอย่างเหมาะสมเทคนิคการขาย การสาธิตการขายสินค้า การเสนอขายที่มีประสิทธิภาพ คือ พฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ด้วยอัตราร้อยละ (Percentage) ข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม โดยเป็นคำถามแสดงระดับความคิดเห็น 5 ระดับ วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมพบว่านักศึกษาที่ตอบคำถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 88.37เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 11.62 พบว่าจากการใช้แบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลทัศนคติเกี่ยวกับการกล้าแสดงออกโดยใช้กระบวนการนำเสนอสินค้ามิสทีนหน้าชั้นเรียนเทคนิคการขาย โดยใช้กระบวนการกลุ่ม นักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่1 สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีทัศนคติเกี่ยวกับการกล้าแสดงออก เฉลี่ยอยู่ที 2.39 อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง (ครั้งที่ 2) พบว่าจากการใช้แบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลทัศนคติเกี่ยวกับการกล้าแสดงออกโดยใช้กระบวนการนำเสนอสินค้ามิสทีนหน้าชั้นเรียนเทคนิคการขาย โดยใช้กระบวนการกลุ่ม นักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่1 สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีทัศนคติเกี่ยวกับการกล้าแสดงออก เฉลี่ยอยู่ที 3.68 อยู่ในเกณฑ์ดี จากการใช้แบบสังเกต(ครั้งที่ 1)แบบสังเกตุพฤติกรรมการกล้าแสดงออกโดยใช้กระบวนการนำเสนอสินค้ามิสทีนหน้าชั้นเรียนเทคนิคการขาย (ครั้งที่ 1) นักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่1 สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยผลการวิจัย พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการกล้าแสดงออกโดยใช้กระบวนการนำเสนอสินค้ามิสทีนหน้าชั้นเรียนเทคนิคการขาย เฉลี่ยอยู่ที่ 2.15 อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง แบบสังเกต(ครั้งที่ 2)แบบสังเกตุพฤติกรรมการกล้าแสดงออกโดยใช้กระบวนการนำเสนอสินค้ามิสทีนหน้าชั้นเรียนเทคนิคการขาย (ครั้งที่ 1) นักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่1 สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยผลการวิจัย พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการกล้าแสดงออกโดยใช้กระบวนการนำเสนอสินค้ามิสทีนหน้าชั้นเรียนเทคนิคการขาย เฉลี่ยอยู่ที่ 4.06อยู่ในเกณฑ์ดี

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]