การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนวิชาการปลูกพืชไร้ดิน ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงรูปแบบ 5A

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนวิชาการปลูกพืชไร้ดิน ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงรูปแบบ 5A
นารี โอภาโส asked 1 เดือน ago

ชื่อผลงาน    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนวิชาการปลูกพืชไร้ดิน
                ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงรูปแบบ 5A 
ผู้วิจัย         นางสาวนารี โอภาโส  ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 เลขที่ 259 หมู่ 4 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว
                    จังหวัดตรัง  โทรศัพท์  061-2295198  โทรสาร 075-576032
การศึกษา       ปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่ทำวิจัย       2561-2563 ปีที่ทำวิจัยเสร็จ 2563
 
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงรูปแบบ 5A วิชาการปลูกพืชไร้ดิน      2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงรูปแบบ 5A วิชาการปลูกพืชไร้ดิน    3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่เรียนวิชาการปลูกพืชไร้ดิน   ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงรูปแบบ 5A  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงรูปแบบ 5A วิชาการปลูกพืชไร้ดิน  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1-2 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ปีการศึกษา 2563 2 ห้อง  จำนวน 20 คน  ซึ่งเรียนรวมกันทั้ง 2 ห้อง เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงรูปแบบ 5A  วิชาการปลูกพืชไร้ดิน  จำนวน 12 แผนการจัดการเรียนรู้ ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ  อยู่ใน ระดับคุณภาพมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย 4.75)  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการปลูกพืชไร้ดิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  จำนวน 60 ข้อ มีค่าความยากง่าย 0.27-0.80 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.53 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.77 และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนวิชาการปลูกพืชไร้ดิน      สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ยของประชากร  () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร ()
ผลการวิจัย พบว่า  

  1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงรูปแบบ 5A  วิชาการปลูกพืชไร้ดิน มีประสิทธิภาพ 82.56/78.41
  2. แผนการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงรูปแบบ 5A วิชาการปลูกพืชไร้ดิน มีดัชนีประสิทธิผล .61
  3. นักเรียนที่เรียนวิชาการปลูกพืชไร้ดิน ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงรูปแบบ 5A มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]