การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องหน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องหน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น
ครู asked 3 เดือน ago

ชื่อเรื่อง      :      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องหน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น
ชื่อผู้วิจัย    :      อรุณรัตน์  บุญล้อม, โรงเรียนเทศบาล  3  “เทศบาลอนุสรณ์”  อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์  ปีการศึกษา 2562.
 
บทคัดย่อ
 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องหน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)  พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องหน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องหน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ขั้น 3)  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกับเกณฑ์เป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด และ 4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องหน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนเทศบาล  3  “เทศบาลอนุสรณ์” ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 29  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องหน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  2) แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2 หน่วยการเรียนรู้เรื่องหน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น   3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย ( )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการทดสอบค่า t  (t – test)
 
สรุปผลการวิจัย

  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องหน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.95/07 สูงกว่าเกณฑ์ที่ 80/80  กำหนดไว้ 
  2. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จำนวน 29  คน คิดเป็นร้อยละ 100  ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
  4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องหน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]