การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ (5Es) ที่เน้นเทคนิค KWD

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ (5Es) ที่เน้นเทคนิค KWD

ชื่อผลงาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ (5Es) ที่เน้นเทคนิค KWDL
ผู้วิจัย นางรุ่งเรือง แสนขันธ์
สถานศึกษา โรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปีการศึกษา 2562
บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ (5Es)ที่เน้นเทคนิค KWDL เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2)พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ (5Es)ที่เน้นเทคนิค KWDL เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ (5Es)ที่เน้นเทคนิค KWDL เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ (5Es)ที่เน้นเทคนิค KWDLเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ (5Es)ที่เน้นเทคนิค KWDL เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 187 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 จำนวน 28 คน โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
รูปแบบการศึกษาใช้รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบ 2 ครั้ง (The Single
Group, Pretest-Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบสอบถาม
2) แบบสำภาษณ์ 3) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ (5Es)ที่เน้น
เทคนิค KWDL เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 4)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5)
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ 6) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความเที่ยงตรง ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่า
ความเชื่อมั่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานด้วย t-test
แบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน (Dependent Samples)
ผลการศึกษาพบว่า
1.เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
แสวงหาความรู้ (5Es)ที่เน้นเทคนิค KWDL เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งพบว่า ครูและนักเรียนเห็นสมควรให้มีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นการปฏิบัติเขียนขั้นตอนการคิดวิเคราะห์หาคำตอบของสมการ
2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ (5Es)ที่เน้นเทคนิค
KWDL เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.70/82.62 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 และมีค่า
ดัชนีประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 0.69 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ (5Es)ที่เน้นเทคนิค KWDL สูงกว่าก่อนใช้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ (5Es)ที่เน้นเทคนิค KWDL สูงกว่าก่อนใช้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะแสวงหาความรู้ (5Es)ที่เน้นเทคนิค KWDL เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวชั้นธยมศึกษาปีที่
1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]