การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยชุดฝึกทักษะ  เรื่อง  จำนวนเต็ม  โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยชุดฝึกทักษะ  เรื่อง  จำนวนเต็ม  โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยชุดฝึกทักษะ  เรื่อง  จำนวนเต็ม  โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
ผู้วิจัย          นางรุ่งเรือง   แสนขันธ์
ตำแหน่ง      ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
บทคัดย่อ
 
            ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)   พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเรียนรู้  เรื่อง จำนวนเต็ม โดยกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง จำนวนเต็ม                   โดยกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  3)เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง จำนวนเต็ม     โดยกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ  4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง จำนวนเต็ม  โดยกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 โรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่       1) ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 6 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียน4)แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์
            ผลการวิจัย พบว่า 

  1. ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้น        มีประสิทธิภาพ 81.07/81.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80ที่กำหนดไว้  
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

            3.ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ              ที่ระดับ .05

  1. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก  (= 4.31, S.D. = 0.39) 

 

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]