%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการ%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81

ชื่อผลงาน         การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1  โดยใช้กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ (5Es) ที่เน้นเทคนิค  KWDL   ผู้วิจัย               นางรุ่งเรือง   แสนขันธ์ สถานศึกษา       โรงเรียนโนนหันวิทยายน  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น                     สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปีการศึกษา      2562 บทคัดย่อ   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ (5Es)ที่เน้นเทคนิค  KWDL เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1   2)พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ (5Es)ที่เน้นเทคนิค  KWDL เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  และมีค่าดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่  0.5      ขึ้นไป  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ (5Es)ที่เน้นเทคนิค  KWDL เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  4) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ (5Es)ที่เน้นเทคนิค  KWDLเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ (5Es)ที่เน้นเทคนิค  KWDL เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนโนนหันวิทยายน  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จำนวน 187 คน  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6  จำนวน 28 คน  โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม  (Cluster  Random  Sampling)                       รูปแบบการศึกษาใช้รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบ 2 ครั้ง (The Single Group, Pretest-Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  1) แบบสอบถาม 2) แบบสำภาษณ์ 3) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ (5Es)ที่เน้น เทคนิค  KWDL เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 4)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   5) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ 6)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความเที่ยงตรง  ค่าความยากง่าย  ค่าอำนาจจำแนก  ค่า ความเชื่อมั่น  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานด้วย t-test แบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน (Dependent Samples) ผลการศึกษาพบว่า                   1.เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ แสวงหาความรู้ (5Es)ที่เน้นเทคนิค  KWDL เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1  ซึ่งพบว่า ครูและนักเรียนเห็นสมควรให้มีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นการปฏิบัติเขียนขั้นตอนการคิดวิเคราะห์หาคำตอบของสมการ      แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ (5Es)ที่เน้นเทคนิค  KWDL เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.70/82.62  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80  และมีค่า ดัชนีประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้  เท่ากับ 0.69  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด                   3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                         หลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ (5Es)ที่เน้นเทคนิค  KWDL สูงกว่าก่อนใช้  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05                   4.ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     หลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ (5Es)ที่เน้นเทคนิค  KWDL สูงกว่าก่อนใช้  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ สืบเสาะแสวงหาความรู้ (5Es)ที่เน้นเทคนิค  KWDL เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวชั้นธยมศึกษาปีที่ 1  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด         

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]