การพัฒนาผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้

ชื่อเรื่อง      : การพัฒนาผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
                     โดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้
ชื่อผู้ศึกษา  : นางหนึ่งฤทัย  สินทบทอง
ปีที่ศึกษา    : 2562
บทคัดย่อ
 
               การพัฒนาผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  จำนวน 1 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม ( Cluster Random Sampling ) จำนวนนักเรียน 40 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย       1. ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เลือกตอบ 4 ตัวเลือก และ 3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าที  (t – test) ค่าเฉลี่ย (     ) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
 
               ผลการวิจัย

  1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียนหลังเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด

 

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]