วันพฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2565

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านตางมาง อำเภอสำโรงทาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านตางมาง อำเภอสำโรงทาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
Sasipong asked 3 เดือน ago

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านตางมาง อำเภอสำโรงทาบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ผู้วิจัย นายศศิพงค์ อินทรศรี
โรงเรียน โรงเรียนบ้านตางมาง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ปีที่พิมพ์ 2565

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย (1) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ของบุคลากรครูโรงเรียนบ้านตางมาง อำเภอสำโรงทาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ก่อนการฝึกอบรมกับหลังฝึกอบรม (2) เพื่อพัฒนาบุคลากรโรงเรียนบ้านตางมาง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน สามารถเขียนเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียนและเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนได้ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรครูโรงเรียนบ้านตางมาง อำเภอสำโรงทาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ที่มีต่อการพัฒนาด้านการวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้กลยุทธ์การฝึกอบรมและการนิเทศ กลุ่มผู้ร่วมวิจัย (Research Participants) มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วยผู้วิจัย 1 คน ผู้ร่วมวิจัยที่สมัครใจเข้าร่วมพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน จำนวน 8 คน และมีผู้ให้ข้อมูล (Key Informants) จำนวน 2 คน ได้แก่ วิทยากร จำนวน 2 คน วิธีดำเนินการวิจัยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของแคมมิส และแมคแทกการ์ท 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติการ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection) ดำเนินการ 2 วงรอบ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยใช้ กลยุทธ์ในการพัฒนาคือการฝึกอบรมและการนิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ .23 – .75 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .28 – .82 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ .86 แบบสังเกต มี 2 ฉบับ คือแบบสังเกตการฝึกอบรม และแบบสังเกตการนิเทศ แบบสัมภาษณ์ มี 2 ฉบับ คือแบบสัมภาษณ์การฝึกอบรมและแบบสัมภาษณ์การนิเทศ แบบประเมิน มี 2 ฉบับ คือ แบบประเมินเค้าโครงการวิจัยและแบบประเมินการเขียนรายงานการวิจัย และแบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรครูที่มีต่อการพัฒนาด้านการวิจัยในชั้นเรียนจำนวน 1 ชุด 15 ข้อคำถาม มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ .34 – .81 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .92 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการตีความสร้างข้อสรุป และตรวจสอบความเที่ยงตรง ของข้อมูลโดยใช้เทคนิคสามเส้า แล้วนำเสนอในรูปความเรียง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ ทดสอบความแตกต่างของข้อมูลโดยใช้การทดสอบ Wilcoxon Signed Ranks Test
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. บุคลากรครูโรงเรียนบ้านตางมาง อำเภอสำโรงทาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. การดำเนินการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนในวงรอบที่ 1 กับกลุ่มผู้ร่วม วิจัย จำนวน 8 คน โดยใช้กลยุทธ์การฝึกอบรมและการนิเทศ ทำให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัย 5 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน สามารถเขียนเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน และเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนได้ตามขั้นตอนการวิจัยในชั้นเรียนทั้ง 5 ขั้นตอน คือการสำรวจและการวิเคราะห์ปัญหา การกำหนดวิธีการในการแก้ปัญหา การพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม การนำวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช้ การสรุปผลและเขียนรายงาน แต่ยังมีกลุ่มผู้ร่วมวิจัยอีก 3 คน ที่ยังมีความรู้ความเข้าใจไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม การสรุปผลและการเขียนรายงาน ทำให้การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร จึงได้ดำเนินการพัฒนาต่อในวงรอบที่ 2 กับกลุ่มผู้ร่วมวิจัยทั้ง 3 คน โดยใช้กลยุทธ์การนิเทศ ในลักษณะการศึกษาจากตัวอย่างงานวิจัย การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค และการให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง ทำให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัยทั้ง 3 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม การสรุปผลและการเขียนรายงานมากยิ่งขึ้น สามารถเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนได้ครบทั้ง 5 ขั้นตอนได้ด้วยความมั่นใจ
3. บุคลากรครูโรงเรียนบ้านตางมาง อำเภอสำโรงทาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาด้านการวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 4.5]