การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง All around us สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง All around us สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง All around us สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อผู้วิจัย : นางธนาพร สมรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
ปีที่วิจัย : 2562

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง All around us สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง All around us สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง All around us กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเพื่อศึกษา เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง All around us 2) หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง All around us ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง All around us สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่า t–test แบบ dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1) การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง All around us สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.37/83.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2) ผลคะแนนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง All around us พบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง All around us โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]