วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการ%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

บทคัดย่อ การวิจัยมี 1. เพื่อพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ผสมผสานกับแนวคิด TPACK  MODEL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ผสมผสานกับแนวคิด TPACK  MODEL     3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ผสมผสานกับแนวคิด TPACK  MODEL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม จำนวน 30  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มเฉพาะเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 1.      ชุดฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ผสมผสานกับแนวคิด TPACK  MODEL ที่ผู้วิจัยสรางขึ้นมา จำนวน 3   เลม  2. แผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ผสมผสานกับแนวคิด TPACK  MODEL สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จำนวน 8  แผนๆ ละ 2  ชั่วโมง  รวม 16 ชั่วโมง 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ผสมผสานกับแนวคิด TPACK  MODEL สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบปรนัย  4  ตัวเลือก จำนวน 30 ขอ 4. แบบสอบถามความพึงพอใจ    ตอการเรียน โดยใช้ชุดฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ผสมผสานกับแนวคิด TPACK  MODEL สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เปนแบบมาตราสวน       ประมาณคา 5 ระดับจำนวน 17 ขอ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ    t-test (Dependent Sample) ค่าความเชื่อมั่น ค่าอำนาจจำแนก ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ผสมผสานกับแนวคิด TPACK  MODEL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเทากับ  82.44/87.67  ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กำหนดไว  E1/E2  เทากับ 80 /80   มีดัชนีประสิทธิผลเทากับ .7929  แสดงวา นักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 79.29 และนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์การเขียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใช้ชุดฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ผสมผสานกับแนวคิด TPACK  MODEL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]