การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเริมความคิดสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ตามแนวคอนสรัควิส

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเริมความคิดสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ตามแนวคอนสรัควิส

บทคัดย่อ        การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ เรื่อง การ วาดภาพระบายสีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมวัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพื่อสร้างพัฒนาและหาประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ80/80 เพื่อใช้ชุดกิจกรรมโดย เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ศึกษาทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการวาดภาพระบายสี เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม      ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้ ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ตามเกณฑ์ 80/80 พบว่าองค์ประกอบของชุดกิจกรรม มีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และองค์ประกอบของคู่มือการใช้ชุดกิจกรรม มีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับระดับมาก ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม มีค่าประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 84.90/82.85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ผลการใช้ชุดกิจกรรมตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีทักษะในการวาดภาพระบายสี เฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ 86.37 จัดอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คำสำคัญ: – ชุดกิจกรรม,ความคิดสร้างสรรค์,ทัศนศิลป์

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]