การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
wae-aesoh Maming asked 2 เดือน ago

ด้วยข้าพเจ้า นางแวแอเสาะ มะมิง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านอูเป๊าะ ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการชื่อเรื่องชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 กลุ่มสาระ ปฐมวัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1) สร้างชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านอูเป๊าะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จำนวน 4 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จำนวน 16 แผน และ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 20 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการศึกษาพบว่า 1) ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 มีประสิทธิภาพ 90.69/85.28 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ: ชุดกิจกรรม, ทักษะการคิด, โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]